Minimální preventivní program

Základním cílem preventivního programu je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Zvyšování odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům, snížení rizik a vlivů, které narušují zdraví osobností a sociální vývoj mladé generace. V tomto smyslu vedou pedagogové důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech respektujících identitu a individualitu žáka, soustředí se zejména na rozvíjení pozitivních mezilidských vztahů a úcty k životu jiného člověka, respekt k individualitě každého jedince, humánní a tolerantní jednání. MPP musí zasáhnout všechny skupiny podílející se na prevenci v dlouhodobém časovém úseku.

Ke stažení: Minimální preventivní program 2017-18Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube