Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Martina Mahdalová

mobil: 604 644 561

e-mail: mahdalova@zsujezdec.cz

Konzultační hodiny: středa 10:00 – 10:45 hod.

 

Školní metodik prevence: Bronislava Bujáčková

mobil: 604 644 561

e-mail: bujackova@zsujezdec.cz

Konzultační hodiny: denně 7:40 – 8:00 hod.

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Helena Simerská

mobil: 604 644 561

e-mail: simerska@zsujezdec.cz

Konzultační hodiny: středa 9:00 – 9:45 hod.

 

 

Výchovný poradce – Mgr. Martina Mahdalová

 

Poradenské činnosti:

Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobu

řešení tohoto problému.

▪ Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – spolupráce s třídními

učiteli a ostatními členy školního poradenského pracoviště.

▪ Konzultace k vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení třídních

učitelů nebo na žádost rodičů.

▪ Péče o integrované žáky – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů a plánů

pedagogické podpory, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti.

▪ Péče o žáky nadané a talentované – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů

a návrh péče o tyto žáky.

▪ Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně

pedagogická centra, střediska výchovné péče.

▪ Řešení případů opakovaných přestupků proti školnímu řádu.

▪ Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole.

▪ Konzultace s rodiči při výchovných a výukových obtížích dětí.

 

 

Školní metodik prevence – Bronislava Bujáčková

 

Poradenské činnosti:

▪ Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů

chování.

▪ Příprava a realizace Preventivního programu školy.

▪ Spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi.

▪ Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy.

▪ Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení

aktuálních problémů třídních kolektivů.

▪ Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možnosti jejich

řešení.

▪ Konzultace s rodiči při výchovných obtížích dětí.

 

 

 

Školní speciální pedagog – Mgr. Helena Simerská

 

Poradenské činnosti:

▪ Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

▪ Evidence speciálních pomůcek a materiálů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

▪ Konzultace pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

▪ Spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů.

▪ Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení

aktuálních problémů.

 

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště:

  • Zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.
  • Zlepšení sociálního klimatu školy.
  • Práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti.
  • Vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti.
  • Zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.
  • Řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence (či účelově omluvená).
  • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování.
  • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky.
  • Prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními.

 Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube