Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Martina Mahdalová

mobil: 604 644 561

e-mail: mahdalova@zsujezdec.cz

Konzultační hodiny: středa 10:00 – 10:45 hod.

 

Školní metodik prevence: Bronislava Bujáčková

mobil: 604 644 561

e-mail: bujackova@zsujezdec.cz

Konzultační hodiny: denně 7:40 – 8:00 hod.

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Helena Simerská

mobil: 604 644 561

e-mail: simerska@zsujezdec.cz

Konzultační hodiny: středa 9:00 – 9:45 hod.

 

Školní psycholožka: Mgr. Zdeňka Buráňová

E-mail: zdenka.buranova@poradnazl.cz

Tel: 739 006 418

Konzultační hodiny: Pondělí a Středa 8:00 – 12:00

 

Výchovný poradce – Mgr. Martina Mahdalová

 

Poradenské činnosti:

Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobu

řešení tohoto problému.

▪ Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – spolupráce s třídními

učiteli a ostatními členy školního poradenského pracoviště.

▪ Konzultace k vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení třídních

učitelů nebo na žádost rodičů.

▪ Péče o integrované žáky – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů a plánů

pedagogické podpory, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti.

▪ Péče o žáky nadané a talentované – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů

a návrh péče o tyto žáky.

▪ Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně

pedagogická centra, střediska výchovné péče.

▪ Řešení případů opakovaných přestupků proti školnímu řádu.

▪ Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole.

▪ Konzultace s rodiči při výchovných a výukových obtížích dětí.

 

 

Školní metodik prevence – Bronislava Bujáčková

 

Poradenské činnosti:

▪ Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů

chování.

▪ Příprava a realizace Preventivního programu školy.

▪ Spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi.

▪ Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy.

▪ Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení

aktuálních problémů třídních kolektivů.

▪ Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možnosti jejich

řešení.

▪ Konzultace s rodiči při výchovných obtížích dětí.

 

 

 

Školní speciální pedagog – Mgr. Helena Simerská

 

Poradenské činnosti:

▪ Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

▪ Evidence speciálních pomůcek a materiálů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

▪ Konzultace pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

▪ Spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů.

▪ Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení

aktuálních problémů.

 

Školní psycholožka: Mgr. Zdeňka Buráňová

 

Kdo a v jakých situacích se na mě může obrátit?

Žáci:

· Pokud vám nejde učení tak, jak byste chtěli.

· Pokud máte problémy se spolužáky, či kamarády a nevíte, jak je vyřešit.

· Když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, další zaměstnanci školy..).

· Cítíte se sami, bez přátel a nemáte za kým jít řešit své problémy.

· Když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma ..).

· Pokud se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…).

· Když si prostě a jednoduše potřebujete o čemkoli promluvit.

Rodiče:

· Pokud se vám něco nedaří ve výchově vašeho dítěte.

· Pokud máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo.

· Když se vám nedaří domluvit se v něčem s učiteli vašich dětí.

· Když máte podezření, že se vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo.

· Když se ve vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít negativní dopad na psychiku vašeho dítěte (rozvod, stěhování, úmrtí…)

· Jestliže má vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.).

· Pokud máte podezření, že vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká.

· Pokud pozorujete na vašem dítěti nějaké prudké změny v chování a náladě, které nejsou obvyklé.

Učitelé:

· Chcete-li pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.

· Chcete-li pomoc při řešení negativních jevů chování žáků.

· Řešíte-li výukové či výchovné potíže svých žáků.

· Máte-li ve třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

· Chcete-li si jen popovídat o dění ve škole.

 

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště:

  • Zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.
  • Zlepšení sociálního klimatu školy.
  • Práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti.
  • Vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti.
  • Zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.
  • Řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence (či účelově omluvená).
  • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování.
  • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky.
  • Prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními.

 Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube