Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 442/2006 Sb.

I. Úplný oficiální název subjektu

Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Újezdec, příspěvková organizace

II. Důvod a způsob založení

Organizace je zřízena Městem Uherský Brod jako příspěvková organizace. Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

III. Popis organizační struktury

Právnická osoba vykonává činnost neúplné základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny(výdejny stravy). V čele organizace stojí ředitelka školy, která je zároveň statutárním orgánem.

IV. Kontakty

poštovní adresa: Podhájí 291, 687 34 Uherský Brod-Újezdec
telefon – ředitelka školy: +420 739 351 419
e-mail – ředitelka školy: cechova@zsujezdec.cz
web: www.zsujezdec.cz
datová schránka: 7qvmuuh

Další kontakty jsou uvedeny v sekci webu KONTAKTY.

V. Banka

19 – 5009800277/0100

VI. Identifikační číslo organizace

70932301

VII. Daňové identifikační číslo

neplátce DPH

VIII. Dokumenty organizace

 1. Dokumenty organizace jsou publikovány v sekci webu DOKUMENTY.
 2. Návrh rozpočtu na rok 2023 : 2023
 3. Návrh rozpočtu  na rok 2024: 2024
 4. Střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2026: 2024 – 2026

 

IX. Způsob získávání příslušných informací

 1. Poskytování informací
  K poskytování informací o škole, přijímání podnětů, žádostí a stížností je pověřena ředitelka školy.
 2. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
  Stížnost lze podat písemně nebo ústně. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned při jejich podání, se sepíše záznam, který se předloží stěžovateli k podpisu. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení k jejímu vyřízení. O vyřízení musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Tuto lhůtu lze překročit pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.
 3. Odvolání
  Proti rozhodnutí ředitelky školy ve správním řízení je možné odvolání. To se podává Zlínskému kraji prostřednictvím ředitelky školy ve stanovené lhůtě. Instrukce jsou uvedeny na rozhodnutí.
 4. Postup při vyřizování žádostíPoskytování informací se řídí § 15 – 17 zákona č. 106/1999 Sb.
  • V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne škola žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici.
  • Není-li žadateli na ústní nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, musí podat písemnou žádost. Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti škole.
  • Týká-li se žádost zveřejněné informace, škola sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.
  • Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O této skutečnosti uvědomí žadatele do tří dnů od podání žádosti.
  • Pokud není zřejmé, jaká informace je požadována, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil.
  • Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

 

X. Přehled nejdůležitějších právních předpisů

 • Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky organizaci, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

XI. Úhrady za poskytování informací

 1. Zveřejňování informací provádí škola na své náklady.
 2. Poskytování informací na základě písemné žádosti je prováděno za úhradu. Její výše odpovídá částkám v místě obvyklým. Při využití služeb České pošty s. p. se úhrada řídí jejím sazebníkem.
 3. Výše úhrad za administrativní úkony spojené s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. je uvedena v SAZEBNÍKU ÚHRAD.
 4. Úhrada nákladů za prováděné administrativní úkony je splatná ve chvíli předávání informací a to v hotovosti.

 

XII. Výroční zpráva o poskytování informací podle §18 zákona č. 106/1999 Sb.

Zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., je uvedena jako součást VÝROČNÍ ZPRÁVY.


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube