Eduroam

Naše škola je připojena k EDUROAM

EDUROAM je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola se do projektu zapojila v roce 2020. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

 

Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.
Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.
Služba je pro všechny účastníky zdarma.

 

​Aktivace EDUROAM účtu

V EDUROAM se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí – samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy, budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm zsujezdec.cz.
Celý tvar je tedy jmeno.prijmeni @zsujezdec.cz.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu
Pro bezpečné připojení k eduroam nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT, viz dokumentace na eduroam.cz.

Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

 • název sítě (SSID): eduroam
 • protokol připojení: 802.1x
 • zabezpečení a šifrování: WPA2, TKIP, AES-CCM
 • ověřování: PEAP (alternativně TTLS)
 • vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
 • jméno RADIUS serveru: radius.zsujezdec.cz
 • certifikační autorita: CESNET_CA_3

IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

 

Pokryté prostory

eduroam je vysílán ve všech učebnách, chodbách i šatnách v budově školy.

 

Filtrování provozu

Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.
Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

 

Podpora

Uživatelé naší školy se mohou obracet na email eduroam@zsujezdec.cz a nebo telefon +420 572 805 580.
Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně u své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.

Our school is connected to eduroam

EDUROAM is an international project to promote mobility and roaming in national research and education (NREN) networks. In the Czech Republic, this project is under the umbrella of  CESNET . Our school joined the project in 2020. This was another step towards improving the quality of the institution’s study and prestige.

 

One account. Anywhere.

A registered subscriber can use this wireless network (wherever available) with a single user account. The account is administered by the home (founding) organization.
Using roaming is simple, a properly configured subscriber device connects automatically as soon as the eduroam network is available. Similarly to roaming connections to international networks of mobile operators. Hence the acronym: education roaming.
The service is free for all participants.

 

​Activation of eduroam account

Eduroam uses a username consisting of two parts – the username itself and the realm. You will add the @ sign and realm zsujezdec.cz as the user name you are accustomed to from other school systems.
The whole form is therefore name.surname@zsujezdec.cz.

Set up user devices to connect to eduroam
For a secure connection to eduroam it is not enough just enter the name and password. You must also set up a certificate check, the easiest way to do this is with  eduroam CAT , see the documentation at eduroam.cz.

For manual setup, you’ll need the following information:

 • Network Name (SSID): eduroam
 • connection protocol: 802.1x
 • Security and Encryption: WPA2, TKIP, AES-CCM
 • Authentication: PEAP (alternatively TTLS)
 • internal authentication protocol: MS-CHAPv2
 • name of RADIUS server:  radius.zsujezdec.cz
 • Certification Authority:  CESNET_CA_3

The IP address is assigned automatically via DHCP.

 

Covered spaces

eduroam is broadcast in all classrooms, corridors and changing rooms in the school building.

 

Filtering traffic

The operation of school pupils is filtered in accordance with the laws of the Czech Republic.
Visitors are not affected in any way except for outgoing SMTP traffic filtering (TCP / 25), use SMTPS (TCP / 465) or Submision (TCP / 587) services to send mail.

 

Support

Uživatelé naší školy se mohou obracet na email eduroam@zsujezdec.cz a nebo telefon +420 572 805 Users of our school can contact e-mail  eduroam@zsujezdec.cz  or phone +420 572 805 580.
Visitors with an eduroam account should seek support primarily from their home institution, the one that provided the account.


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube