Zápis do 1. ročníku – informace

Zápis do 1. třídy se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 14.00 hod. do 17.00 hodin.

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2019 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

Žáci budou přijímáni do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020 podle těchto kritérií:

Přednostně budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu.
Přijaty budou děti, kterým bylo vydáno pro školní rok 2018/2019 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
Přijati budou všichni zájemci z jiných spádových obvodů.

Pro školní rok 2019 – 2020 bude přijato 25 žáků.

Průběh zápisu:
Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a motivační části. V průběhu formální části zápisu podává zákonný zástupce žádost o přijetí dítěte do základního vzdělávání a vyplněný zápisní list žáka. Formuláře je možné přinést s sebou vyplněné, případně vyplnit na místě (k dispozici na stránkách školy). K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Motivační část zápisu
Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň školní připravenosti dítěte. Dodatečný zápis (pro děti, které jsou v době řádného zápisu nemocné nebo se z vážných důvodů nemohou řádného zápisu účastnit) je třeba domluvit telefonicky nebo osobně.

Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Oznámení o přijetí
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy. Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem zároveň s výsledkem řízení u každého z nich. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno poštou.

Výsledky zápisu
Výsledky zápisu budou zveřejněny dne  10. dubna 2019 na webových stránkách školy a vyvěšeny na dveřích při vstupu do budovy. Přijatí žáci budou zapsáni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno při zápisu

 

Přehled spádových obvodů:

2019 Zápisy do 1 tříd 2019-2020

 


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube