Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Č.j.:  57/2018/ZŠ

Datum: 16.4.2018

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Újezdec, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst.2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším oborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Uherský Brod-Újezdec od školního roku 2018/2019

u dětí s těmito registračními čísly: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Uherský Brod-Újezdec, příspěvková organizace ke krajskému úřadu Zlínského kraje – odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

Soňa Čechová

ředitelka školy


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube