Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Č. j. 106 / 2019 / ZŠMŠ

Datum: 27. 05. 2019

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod – Újezdec, příspěvková organizace, Mgr. Soňa Čechová jako správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2006 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), a podle § 67, § 68, § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3 školského zákona, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí s těmito registračními čísly:

Uchazeč :
01                            06
02                            07
03                            08
04                            09
05                            12

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky školy.

Datum zveřejnění rozhodnutí: 27. května 2019

 

Schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí se bude konat 13. června 2019 a dané mateřské škole. ÚČAST NUTNÁ !

 

 

 


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube