Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod – Újezdec, příspěvková organizace, Mgr. Soňa Čechová jako správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2006 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), a podle § 67, § 68, § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3 školského zákona, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

u dětí s těmito registračními čísly: 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky školy.

Schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí se bude konat 26. června v 16.00 hod. v dané mateřské škole. ÚČAST NUTNÁ!


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube