Obnovení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,
v souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření vydaných vládou České republiky, oznamujeme, že Mateřská škola Újezdec bude opět otevřena v pondělí 11. května 2020, za zvýšených hygienicko-organizačních opatření.

Základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení

1)  Při prvním vstupu do mateřské školy předloží  zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy:

a)     písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a

b)     písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Čestné prohlášení zde: příloha_čestné_prohlášení

2)     Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

a)     Při cestě do mateřské školy a z mateřské školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

·       Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

·       Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

b)     Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

·       Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

·       Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu           dítěte/členů společné domácnosti)

·       Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

 

3)     V prostorách mateřské školy

a)     Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit.

b)   Po vstupu do mateřské školy si musí každý důkladně vydezinfikovat ruce.

c)   Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)

d)   Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ

e)    Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

f)      Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy

g)     Veškeré prostory mateřské školy budou během dne ve zvýšené míře čištěny, dezinfikovány a bude prováděno pravidelné větrání vnitřních prostor.

 

 

Prosíme, přistupujte k Vašemu rozhodnutí přivést v tomto období vaše dítě do mateřské školy zodpovědně.

 

 


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube