Školní vzdělávací program

Charakteristika školního vzdělávacího programu „Naše děti“

 

I. Zaměření školy

Naše škola je školou venkovského typu vyučující žáky 1.stupně. Menší počet žáků umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich. Vedeme děti k samostatnosti při vyhledávání a hodnocení informací, k zhodnocení zdroje. Učíme je nacházet různé přístupy k řešení problému, ke schopnosti prezentovat svůj pohled a názor na věc a taky umění svůj názor obhájit. Děti se učí toleranci při diskuzi a k názorům druhých.

Hlavním cílem je poskytnout všem dětem základy vědění pro jejich budoucí život a také schopnost samostatného i týmového vzdělávání. Snahou školy je vytvářet příznivé klima s partnerskými vztahy mezi žáky i učiteli a zajistit účinnou ochranu žáků před negativními společenskými jevy.

 

II. Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie vycházejí z cílů základního vzdělávání pomáhají k osvojení těchto kompetencí.

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní

 

III. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami učitelé vytváří plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány. Samozřejmostí je pozitivní a vstřícné školní prostředí a také zajištěný bezbarierový přístup. Škola výrazně spolupracuje s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry a střediskem výchovné péče.

 

IV. Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Škola vyhledává žáky mimořádně talentované, výuka pak podle potřeb, schopností a nadání žáků probíhá v diferencovaných skupinách. Pro nadaného žáka učitelé připravují indviduální úkoly, případně je jim umožněno navštěvovat vybranou část výuky ve vyšším ročníku. Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, a se školským poradenským zařízením.

 

V. Začlenění průřezových témat

Všechna průřezová témata jsou nedílnou součástí vzdělávání, výchovně vzdělávací proces je těmito tématy obohacován a zpestřován zcela konkrétními aktivitami. Průřezová témata jsou zakládána na reálných situacích prožívaných často mimo budovu školy.

Výběr tematických okruhů s náměty činností

Osobnostní a sociální výchova

 • osobnostní – cvičení smyslového vnímání, zapamatování, řešení problémů, využití informací o sobě
 • sebeovládání, zvládání stresových situací a rozvoj kreativity
 • sociální – vzájemné poznávání se ve třídě, péče o dobré mezilidské vztahy, rozvoj komunikačních schopností a dovednosti spolupracovat při řešení problému
 • mravní – vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost a respektování

 

Výchova demokratického občana

 • rozvoj kritického myšlení
 • uvědomování si svých práv a povinností
 • porozumění demokratickému uspořádání společnosti

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 • jazyk jako nezastupitelná komunikační dovednost
 • schopnost využívat informační technologie pro poskytování potřebných informací
 • porozumění svébytnosti národních kultur a umění
 • orientace žáků k základní olympijské myšlence

 

Multikulturní výchova

 • seznámení s rozmanitostí kultur
 • uvědomění si vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty
 • vedení k angažovanosti při potírání jevů intolerance, diskriminace a rasismu

 

Environmentální výchova

 • poznávání podmínek života a možností jejich ohrožování – ekosystém lesa
 • prezentace modelových příkladů jednání, které ohrožují nebo napomáhají životnímu prostředí – lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • vztah člověka k prostředí – bezprostřední zkušenosti z místa bydliště – náš životní styl

 

Mediální výchova

 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 • vnímání autora mediálních sdělení
 • rozvoj schopnosti rozlišovat různé typy sdělení

 

Plná verze ŠVP po kliknutí zde.Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube