ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA


Vážení rodiče, učitelé a děti, 

jmenuji se Zdeňka Buráňová a na Základní škole Újezdec pracuji dva dny v týdnu jako školní psycholožka. Cílem mé práce je snaha pomáhat dětem, rodičům a učitelům zvládat problémy v různých oblastech souvisejících se školní docházkou a také podporovat vytváření příjemného a bezpečného prostředí školy, týmovou spolupráci pedagogického sboru a otevřenou komunikaci mezi rodinou a školou. 

 

Kdo a v jakých situacích se na mě může obrátit? 

Žáci: 

 • Pokud vám nejde učení tak, jak byste chtěli. 
 • Pokud máte problémy se spolužáky, či kamarády a nevíte, jak je vyřešit. 
 • Když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, další zaměstnanci školy..). 
 • Cítíte se sami, bez přátel a nemáte za kým jít řešit své problémy. 
 • Když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma ..). 
 • Pokud se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…). 
 • Když si prostě a jednoduše potřebujete o čemkoli promluvit. 

Rodiče: 

 • Pokud se vám něco nedaří ve výchově vašeho dítěte. 
 • Pokud máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo. 
 • Když se vám nedaří domluvit se v něčem s učiteli vašich dětí. 
 • Když máte podezření, že se vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo. 
 • Když se ve vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít negativní  dopad na psychiku vašeho dítěte (rozvod, stěhování, úmrtí…) 
 • Jestliže má vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.). 
 • Pokud máte podezření, že vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká. 
 • Pokud pozorujete na vašem dítěti nějaké prudké změny v chování a náladě, které nejsou obvyklé. 

Učitelé: 

 • Chcete-li pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě. 
 • Chcete-li pomoc při řešení negativních jevů chování žáků. 
 • Řešíte-li výukové či výchovné potíže svých žáků. 
 • Máte-li ve třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 • Chcete-li si jen popovídat o dění ve škole. 

 

Jak probíhá spolupráce se školním psychologem? 

Veškeré činnosti mohou být podníceny na doporučení učitele, zákonného zástupce, nebo na vlastní přání žáka.  

K provádění činností školního psychologa je potřebný souhlas zákonného zástupce žáka, který zákonní zástupci vyjádří podepsáním generálního informovaného souhlasu na začátku školního roku. Tento souhlas mi umožňuje v případech nějakého skupinového problému (neshody mezi dětmi, šikana, krizové situace) se ihned zapojit do řešení vzniklé situace. S tím také souvisí má práce s dětmi ve skupině v rámci třídnických hodin a tematických skupinových aktivit, zejména na žádost pedagogického pracovníka školy. Dále je to práce pravidelná, individuální, která vzniká na základě potřeby dítěte samotného, nebo na žádost učitele či zákonného zástupce. Tato spolupráce může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter. Pokud za mnou přijde dítě s problémem, který je potřeba řešit dlouhodobě, budou o této skutečnosti zákonní zástupci informováni a následně vyzváni k podepsání individuálního informovaného souhlasu, který je pro další práci s dítětem nezbytný. Tento souhlas lze kdykoliv písemně odvolat. 

Ochrana osobních údajů 

Jako školní psycholog jsem nezávislý pracovník školy a jsem vázána mlčenlivostí  a Etickým kodexem práce školních psychologů, a proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné. Veškerá dokumentace školního psychologa je bezpečně uzamčena a archivována v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte, případně děti samotné. Jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dítěte. 

Výjimkou jsou pouze informace, které podléhají ohlašovací povinnosti podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Kontakty na mne: 

Mgr. Zdeňka Buráňová 

E-mail: zdenka.buranova@poradnazl.cz 

Tel:       739 006 418 

Konzultační hodiny:  pondělí a středa 8:00 – 12:00 

 

Osobní schůzku doporučuji domluvit vždy předem, nejlépe e-mailem, případně prostřednictvím třídní učitelky. Po domluvě je možné sjednat konzultaci také mimo konzultační hodiny. Služby školního psychologa jsou bezplatné. 

 

 

Další užitečné kontakty: 

Národní krizové linky (bezplatné) – celostátní působnost 

 • Linka bezpečí : 116 111 (nonstop), ZDARMA (pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let); 
 • Linka pro rodinu a školu: 116 000 (nonstop), ZDARMA (pomoc dospělým ohledně dětí – pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele); 
 • Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop), ZDARMA (krizová pomoc pro dospělé); 
 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA, (pomoc pro oběti a pozůstalé); 
 • Národní linka pro odvykání: 800 350 000 (všední dny 10-18:00), ZDARMA (pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu, drogách, gambling apod.). 

Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube