Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

Č.j.:  111/2020/ZŠ

Datum: 7.5.2020

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Újezdec, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst.2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším oborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Uherský Brod-Újezdec od školního roku 2020/2021

u dětí s těmito registračními čísly:

 

2 9
3 10
4 11
5 12
6
7
8

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Uherský Brod-Újezdec, příspěvková organizace ke krajskému úřadu Zlínského kraje – odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

 

7.5.2020

Mgr. Soňa Čechová

ředitelka školy

 

 

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 7.5.2020


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube