Vnitřní řád školní jídelny – výdejny ZŠ

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny ZŠ vyplývá ze:

 • zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • platných hygienických předpisů

 

I. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s  pracovníky školy

Strávník má právo:

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
 • na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
 • na kulturní prostředí při stolování
 • na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií
 • na dostatek času pro konzumaci oběda

 

Strávník má povinnost:

 • dodržovat vnitřní řád školní jídelny chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 • řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice pro výdej stravy
 • odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

 • pedagogický pracovník zajišťující dohled nad dětmi/žáky zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření
 • děti/žáci jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat pravidla slušného chování
 • dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy, která vydává stravu, jsou povinni respektovat práva dětí/žáků a zajišťovat jejich uplatňování
 • vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti

 

II. Provoz školní jídelny, organizace činnosti

 • Do školní jídelny-výdejny mají povolen vstup pouze /žáci – strávníci a pracovníci školy.
 • Výdej obědů pro žáky školy probíhá denně v době 11.50 – 13.15 hodin.
 • Zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky.
 • Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku (viz.vyhláška č. 107/2005 Sb., příloha č.1.).
 • Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.
 • Žáci – strávníci si mohou ovoce a zeleninu, kterou nezkonzumují v jídelně, odnést z jídelny ve svačinových boxech. Žáci, kteří zůstávají ve školní družině, si mohou pod dohledem paní vychovatelky tyto potraviny uschovat pro odpolední svačinu.
 • Úhrada za stravování se hradí bezhotovostně sporožirovým, nebo běžným účtem. Při platbě v hotovosti je stravné hrazeno měsíc předem – zálohově.
 • Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování.
 • Strava se odhlašuje předem, nejpozději do 7.00 hodin ráno.
 • Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.
 • Pro žáky a zaměstnance školy se obědy do jídlonosiče vydávají v ceně finanční normy pouze v první den onemocnění, pokud se nejedná o infekční onemocnění (tzn. první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole).
 • Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně pracovnice pro výdej stravy, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.
 • Úklid po skončení provozní doby zajišťuje pracovnice výdejny. Jídelní lístek se vyvěšuje v jídelně a na webu školy, vždy v pátek na období následujícího týdne.

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny.
 • K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dohled, který dbá o bezpečnost strávníků, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy.
 • Žáci dodržují ve školní jídelně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.
 • Každou nehodu, poranění či zdravotní indispozici ve školní jídelně žáci okamžitě hlásí pedagogickému dohledu, který poskytne potřebnou péči.
 • Žáci se ve školní jídelně chovají způsobem, který vylučuje jakékoliv projevy ponižování nebo ubližování (zejména vůči žákům mladším a slabším).

 

IV. Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně

 • Žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.
 • Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny.
 • Žáci oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně.
 • Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně, je povinen jeho zákonný zástupce uhradit nebo zajistit opravu.

 

 

Platnost od 4.1.2017

 

Mgr. Soňa Čechová
ředitelka školySledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube