Vnitřní řád školní jídelny – výdejny MŠ

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny MŠ vyplývá ze:

 • zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • platných hygienických předpisů

 

I. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s  pracovníky školy

Práva a povinnosti dětí:

 • Každé dítě navštěvující MŠ má právo na celodenní stravu a pitný režim.
 • Dítě má právo odmítnout stravu.
 • Dítě má právo být respektováno (při volbě druhu a množství stravy).
 • Dítě má povinnost dodržovat daná pravidla při stravování v MŠ a vnitřní řád školní jídelny.
 • Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků i ostatních pracovníků mateřské školy během stravování.
 • Dítě má povinnost šetrně zacházet s nádobím a ostatními předměty a věcmi v prostorách jídelny MŠ.
 • Dítě má právo na kulturní prostředí při stolování.
 • Dítě má právo na na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií.
 • Dítě má právo na dostatek času pro konzumaci stravy

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí:

 • Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu stravování dítěte v MŠ.
 • Zákonní zástupci mají právo první den nemoci odebrat stravu dítěte do jídlonosičů.
 • Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k záležitostem týkajících se stravování dítěte v MŠ.
 • Zákonní zástupci mají povinnost sdělit personálu MŠ alergie a jiné reakce dítěte na daný druh potraviny.
 • Zákonní zástupci mají povinnost řídit se vnitřním řádem výdejny školy.
 • Zákonní zástupci mají povinnost platit za odebranou stravu v daný termín.

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

 • Dohled nad dětmi je zabezpečován pracovníky mateřské školy.
 • Děti jsou ve vztahu k pedagogickým pracovníkům i ostatním pracovníkům mateřské školy  povinny dodržovat pravidla slušného chování.
 • Vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti.

 

II. Provoz školní jídelny, organizace činnosti

Výdejní doba:

 • ranní svačinka 8:15 – 8.50
 • oběd 11:45 – 12:15
 • svačina 14:30 – 14:50

 

Přihlášky a odhlášky ze stravování

 • Přihlášky a odhlášky ze stravování se provádějí den předem nejpozději následující den do 8.00 hod. osobně v MŠ nebo na tel. čísle 731 313 933.
 • V případě onemocnění má strávník nárok na odebrání stravy pouze první den nemoci (nepřítomnosti), a to v době 11:45 – 12.00.hod. A to pouze do svých nádob – jídlonosičů.
 • Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku (viz.vyhláška č. 107/2005 Sb., příloha č.1.).
 • Úhrada za stravování se hradí bezhotovostně sporožirovým, nebo běžným účtem. Při platbě v hotovosti je stravné hrazeno měsíc předem – zálohově.
 • Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování.
 • Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu v MŠ.

 

Organizace činnosti

 • Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně pracovnice pro výdej stravy, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.
 • Úklid po skončení provozní doby zajišťuje pracovnice výdejny.

 

Jídelní lístek se vyvěšuje v mateřské škole a na webu školy, vždy v pátek na období následujícího týdne.

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny.
 • Po celou dobu stravování dětí je nad nimi zabezpečen dozor učitelky nebo dohled pomocné paní kuchařky.
 • Děti dodržují ve školní jídelně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.
 • Každou nehodu, poranění či zdravotní indispozici ve školní jídelně žáci okamžitě hlásí paní učitelce, která poskytne potřebnou péči.
 • Děti se ve školní jídelně chovají způsobem, který vylučuje jakékoliv projevy ponižování nebo ubližování (zejména vůči žákům mladším a slabším).

 

IV. Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně

 • Děti mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.
 • Děti šetří zařízení a vybavení jídelny.

 

 

Platnost od 4.1.2017

 

Mgr. Soňa Čechová
ředitelka školySledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube