Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

I. Identifikační údaje

Název zařízení: Školní družina při ZŠ a MŠ Uherský Brod – Újezdec
Adresa: Podhájí 291, 687 34 Uherský Brod – Újezdec
Ředitelka: Mgr. Soňa Čechová
Telefon škola: +420 572 634 233
Telefon školní družina: +420 604 122 515
E-mail: bujackova@zsujezdec.cz
Web: www.zsujezdec.cz
Zřizovatel: Město Uherský Brod
Právní forma: příspěvková organizace

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016

 

II. Charakteristika školní družiny

Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1.- 5. třídy dle rozhodnutí rodičů na základě zápisního lístku, který je určen na období jednoho školního roku. Naše školní družina je rodinného typu již tím, že žáci nejsou věkově rozděleni. Starší pomáhají mladším a společně se zapojují do všech aktivit v ŠD. Provozní doba je denně v pondělí až pátek, ranní od 6:45 – 7:45 hod. a odpolední od 11:50 – 16:00 hod. Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování.
V době řádných prázdnin rozhoduje o provozu ředitel školy podle zájmu žáků. Do jednoho oddělení je zapsáno maximálně 30 žáků. V oddělení mohou být i integrovaní žáci. Odchody žáků jsou samostatné nebo s doprovodem rodičů či sourozenců (dle zápisního lístku). Vycházky jsou organizovány v době od 13:00 -15:00 hod. a jsou rodičům předem oznámeny. Spolupracujeme s rodiči i s třídními učiteli.

 

III. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání

Školní družina patří mezi zařízení pro zájmové vzdělávání a podmínky provozu určuje vyhláška č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Není volným pokračováním vyučování.  Hlavním cílem se stávají zájmové činnosti, odpočinek a rekreace žáků v době po vyučování. Hlavním cílem školní družiny je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit jej vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale
také postoji.

Dále se snažíme o:

 • vytváření zdravé osobnosti odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu a najde své místo ve zdravé sociální skupině
 • získávání potřebných vědomostí a dovedností zábavnou formou pomocí her, soutěží a vycházek
 • vedení žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a v přírodě
 • využití přirozené dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací
 • aktivní zapojení do různých soutěží – reprezentace školy
 • vštěpení zásad správného chování jedince ke svému okolí
 • rozvoj samostatnosti a schopnosti pracovat v kolektivu, pomáhat mladším a slabším spolužákům při různých činnostech
 • vypěstovat v dětech přirozenou chuť ke sportu
 • úzkou spolupráci s vyučujícími a rodiči dětí

 

Školní družina je:

 • místem pro zájmové vyžití dětí
 • místem pro regeneraci sil dětí po vyučování
 • místem pro rozvíjení tvořivosti
 • místem pro posilování sebevědomí
 • místem pro radost
 • místem pro komunikaci vychovatelek a rodičů (poskytovat rodičům informace o činnosti ŠD a o připravovaných akcích)

 

Priority školní družiny:

 • důležitý výchovný partner rodiny a školy
 • plnění vzdělávacích cílů, rozvoj specifického nadání dětí
 • získání základů klíčových kompetencí pro život (samostatnost, sebejistota, přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah k okolí)
 • pomoc dětem překonávat jejich případné handicapy
 • prevence negativních sociálních a patologických jevů
 • systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu

 

Vzdělávací cíle a klíčové kompetence spolu souvisí a navazují na výstupy ZŠ. Klíčové kompetence obnášejí souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které žáci získávají v průběhu několikaleté docházky do ŠD. Prolínají se všemi činnostmi zájmového vzdělávání. Jejich osvojení představuje dlouhodobý proces.

Pro posílení cílů výchovného působení je nezbytné rozvíjet především následující kompetence:

 

Kompetence k učení

 • vedeme žáky k plánování, organizování a řízení započaté práce
 • vedeme žáky k hodnocení výsledků vlastní činnosti
 • zadáváme úkoly vedoucí k samostatné práci
 • učíme žáky spolupráci ve skupině
 • vedeme k myšlení v širších souvislostech, k propojování získaných vědomostí
 • vedeme žáka k sebehodnocení
 • vedeme děti k práci s informacemi, pozorování, vyvozování a porovnávání výsledků
 • vedeme žáky k radosti z poznávání

 

Kompetence k řešení problémů

 • vedeme žáky k rozvoji myšlení přes řešení praktických úkolů
 • učíme žáky využívat hlavní informační zdroje
 • učíme žáky odhadovat výsledek své práce
 • předkládáme žákům různé způsoby řešení problémů
 • vedeme děti k odpovědnosti za svoji práci a svá rozhodnutí
 • učíme děti pracovat samostatně i v týmu

 

Kompetence komunikativní

Učíme žáky komunikovat efektivně:

 • držíme se přítomnosti
 • držíme se problému
 • zprostředkováváme smysluplnost
 • dáváme prostor pro vyjádření
 • zaměřujeme se na pozitiva
 • bereme v úvahu emoce
 • při sdělování požadavků šetříme slovy
 • hlídáme si tón hlasu
 • učíme žáky promluvit na veřejnosti, účinně se zapojovat do diskuse a řešit konflikty, komunikovat bez ostychu s vrstevníky i dospělými
 • kultivovaná komunikace

 

Kompetence sociální a personální

Žáci jsou vedeni ke :

 • spolupráci ve skupině
 • ohleduplnosti a vzájemné toleranci
 • umění nabídnout i přijmout ve vhodné chvíli pomoc
 • přijetí pravidel zdravého životního stylu

 

Kompetence občanské

 • učíme žáky respektovat názory a odlišnosti jiných (kultur, náboženství,…)
 • učíme žáky chovat se empaticky
 • vedeme žáky ke vstřícnosti a ochotě pomoci potřebným
 • vedeme žáky k sounáležitost i s vlastí

 

Kompetence k trávení volného času

 • žák umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití
 • umí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic a rozvíjí své zájmy v organizovaných, skupinových i individuálních činnostech
 • rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací či jednostranné zátěže ze školního vyučování

 

IV. Délka a časový plán vzdělávání ve školní družině

Délka vzdělávání ve školní družině je dána věkovou kategorií žáků naší školy – 1. stupeň ZŠ. Vodítkem pro činnost ŠD je roční plán akcí.

Skladba zaměstnání je dána denním režimem ŠD:

6:45-7:45 ranní provoz ŠD, individuální a odpočinkové činnosti
11.50–13:00 přesun žáků do školní jídelny a družiny, oběd, hygiena, odpočinkové činnosti
(hromadné nebo jiné dle individuálního přání)
13.00 –15.00 rekreační a zájmová činnosti
13.00 –16.00 pobyt venku, vycházka-dle aktuálního počasí
15.00 –15.30 didaktické hry – příprava žáků na vyučování
15:30 –16.00 úklid, individuální a odpočinkové činnosti

 

V. Formy a obsah vzdělávání školní družiny

PRAVIDELNÁ ČINNOST – zájmové činnosti dané týdenní skladbou zaměstnání
PRŮBĚZNÁ ČINNOST – spontánní aktivity, příprava na vyučování, organizované hry a soutěže
PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST – všechny akce, které nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby zaměstnání (výlety, exkurze, besídky,..)

Týdenní skladba vzdělávání zahrnuje tyto činnosti:

 • odpočinkovou a rekreační
 • pracovně-technickou a zájmovou
 • přírodovědnou zájmovou
 • esteticko-výchovnou zájmovou
 • sportovní zájmovou
 • společensky prospěšnou

 

Člověk a jeho svět
A. Místo, kde žijeme
 • vztah ke své škole, městu, státu
 • bezpečná cesta do školy a zpět
 • seznámení s okolím školy
 • vycházky, výlety, poznatky z cest
 • služby a důležité budovy
 • lidové zvyky a tradice, zpěv lidových písní
 • regionální pověsti a báje
 • návštěva kulturních institucí-muzeum, hvězdárna, kino
 • výstavy, knihovna a galerie
 • důležitá telefonní čísla
 • dopravní vycházky
 • úklid v okolí školy a školní družiny

 

Pravidelná činnost

 • Vycházky do okolí, orientace, poznávání památek, bezpečná nejkratší cesta do školy, pravidla chování na komunikacích v obci.
 • Četba pohádek, pověstí, společné vyprávění, malování a volná dramatizace pohádek.
 • Prohlubování znalostí místa (památky, změny v okolí).
 • Péče o udržování čistoty školy.

 

Průběžná činnost

 1. Město
  • Městský úřad
  • Důležitá míst (knihovna, obchody, zdravotní středisko, pošta,…)
  • Orientace v místě bydliště
 2. Škola
  • Nejkratší bezpečná cesta do školy, dopravní značky, přechody
  • Seznámení s prostředím školy
  • Seznámení s řádem ŠD
 3. Domov
  • Vlastní zážitky, povídání o domově, ilustrace
  • Pomoc při úklidu, pomoc pro zpříjemnění prostředí

 

Příležitostná činnost

 • Tematické vycházky
 • Prohlídka prostor školy
 • Den Země
 • Den bez aut
 • Ukliďme Česko

 

B. Lidé kolem nás
 • příbuzenské vztahy v rodině
 • osvojení zásad slušného chování
 • vztahy ke škole
 • pravidla soužití
 • význam a podstata tolerance
 • základní lidská práva a práva dítěte
 • práva a povinnosti dětí i dospělých
 • schopnost práce v kolektivu, pomoc mladším a slabším
 • základní hygienické návyky
 • chování na veřejnosti

 

Pravidelná činnost

 • Osvojování a dodržování společenského chování.
 • Vytváření kladného vztahu ke spolužákům, pozitivního klimatu v oddělení.
 • Kolektivní, míčové, stolní a společenské hry, vytváření dobrých vztahů mezi kamarády, vzájemná pomoc a empatie.
 • Dodržování řádu ŠD a ŠJ, moje práva a povinnosti.
 • Atletické a jiné závody.

 

Průběžná činnost

 1. Rodina
  • Úcta k rodičům, starým lidem a k sobě samým
  • Výstavky a malování obrázků, fotografie z rodinného prostředí, výrobky a dárky pro blízké
 2. Škola
  • Úcta ke každému povolání, pozorování různých zaměstnání a poznávání jejich významu pro společnost
  • Vztah k handicapovaným dětem, vyprávění, soc. a komunikační hry
 3. Prevence
  • Besedy, spontánní rozhovory (modelové situace, opatrnost při styku s neznámými lidmi, správné
   řešení konfliktních situací)

 

Příležitostná činnost

 • Cestování v dopravních prostředcích, soutěže a vystoupení
 • Karneval, návštěva kulturních a vzdělávacích akcí
 • Výtvarná činnost, malování na chodníku, obrázky, dárečky k různým příležitostem, výtvarná soutěž

 

C. Lidé a čas
 • historie a minulost
 • naše země a stát – města, řeky, pohoří, zámky, hrady, kulturní památky
 • režim dne- odpočinek, aktivní odpočinek, relaxace, zájmy
 • příprava na vyučování- didaktické hry

a) Umění a kultura

 • regionální pověsti a báje
 • tradice, zvyky, odlišnost způsobů života
 • návštěva kulturních institucí-muzeum, hvězdárna
 • výstavy, knihovna a galerie
 • úcta k času druhých, vytváření návyků
 • pěstování estetického cítění, představivosti a rozvij fantazie

b) Člověk a svět práce

 • seznámení s různými pracovními technikami
 • rozvoj zručnosti a fantazie
 • rozvíjení motoriky
 • tradiční i netradiční materiály
 • elementární dovednosti

 

Pravidelná činnost

 • Dodržování denního režimu
 • Vycházky, využití volného času, úcta k času, přesuny a činnosti bez zbytečných prodlev, soutěže a sportovní hry
 • Orientace v čase
 • Pozorování ročních období, rozčlenění roku na čtvrtletí, měsíce, dny atd.

 

Průběžná činnost

 1. Hodiny
  • Soutěže – měření stopkami, výtvarné výrobky na téma čas a hodiny, vývoj lidského života (hry, tvoření, modelové situace)
 2. Historie a pokrok
  • Besedy a výrobky na různá témata (technika, styly odívání, bydlení dříve a nyní, doprava)
  • Hudebně pohybové hry
  • Vývoj řemesel
 3. Zvyky a tradice
  • Význam lidových zábav (Fašank, koledy, pověry, pranostiky, atd.) – výroba masek, zpěv, četba, ilustrace

 

Příležitostná činnost

 • Lidové tradice – besídky, Vánoční jarmark, karneval, Velikonoční a Vánoční dílny
 • Návštěva muzea, výstavy, zážitkové výukové programy

 

D. Rozmanitost přírody
 • rozmanitost živé a neživé přírody
 • ochrana přírody – praktické poznávání přírody, vycházky
 • příroda živá a neživá
 • poznávání rostlin, keřů, stromů, zvířat, ptáků apod.
 • přírodovědné hry a soutěže
 • proměny přírody, roční období
 • činnost člověka v přírodě (pozitivní, negativní)
 • ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
 • mysleme ekologicky

 

Pravidelná činnost

 • Četba, využití dětské literatury s přírodní tématikou
 • Vycházky do lesa, pozorování změn přírody dle ročních období
 • Péče o pokojové rostliny Ekologická výchova (třídění odpadů, recyklohrátky)
 • Poslech pohádek s přírodní tématikou, zvukové ukázky hlasu živočichů.

 

Průběžná činnost

 1. Prohlubování znalostí o přírodě
  • Hry a tvoření (domečky pro skřítky, orientační hry…)
  • Práce s encyklopedií, pozorování změn v přírodě
 2. Pozorování živočichů a rostlin
  • Besedy na environmentální téma
  • Povídání o domácích mazlíčcích i lesní zvěři
 3. Estetická výchova
  • Hlína, modurit, kreslení v přírodě, odpadový materiál, výzdoby za pomocí přírodnin, výrobky z plodů a kamínků

 

Příležitostná činnost

 • Vycházky do lesa
 • Sběr papíru a kaštanů
 • Třídění odpadů

 

E. Člověk a jeho zdraví
 •  poznání sama sebe
 • poučení o zdraví a nemocech
 • předcházení úrazům, dbaní na bezpečnost
 • upevňování získaných dovedností a návyků- hygiena, společenské chování
 • přispívání k rozvoji tělesné zdatnosti, otužování
 • míčové a závodivé hry a soutěže, běh, atletika, turistika
 • správné přecházení vozovky, orientace v okolí školy
 • důležitá telefonní čísla
 • určování dopravních značek

 

Pravidelná činnost

 • Základní hygienické návyky- sebeobsluha, pořádek, stolování, šetření majetku, odstraňování hluku, větrání
 • Odpočinek, relaxace, harmonizace nervové soustavy
 • Tělovýchovné chvilky, pohybové hry, využití sportovního nářadí
 • Základní společenské chování – zdravení, požádání, poděkování, oslovení
 • Bezpečnost na silnicích, dobře viditelné oblečení a jiné odrazové prvky

 

Průběžná činnost

 1. Zdravá výživa
  • Výhody zdravé výživy, potravinová pyramida
 2. První pomoc
  • Prevence úrazů, důležitá telefonní čísla, základní ošetření, klíšťata, požáry.
 3. Zdravý životní styl
  • Besedy, prevence sociálně patologických jevů, zdravá rodina, otužování, civilizační choroby
 4. Sebevzdělávání a komunikace
  • Časopisy, doplňovačky, luštění, křížovky
  • Přípravy na vyučování
  • Rozvíjení slovní zásoby
  • Didaktické hry
  • Vyprávění
  • Smyslové hry a hry na paměť
 5. Esteticko-výchovná činnost
  Rozvoj jemné motoriky, papírové manekýny, textilní koláže, bezpečnost a čistota při práci

 

Příležitostná činnost

 • Celodenní turistický výlet do přírody, sportovní soutěže, přednáška o zdravém životním stylu
 • Vycházka za léčivými bylinami
 • Vědomostní soutěž na téma zdraví

 

VI. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vytváříme optimální podmínky pro rozvoj osobnosti dětí, pro jejich učení i komunikaci s ostatními, ať už u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo u dětí mimořádně nadaných nebo u dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají. Cíle i záměry zájmového vzdělávání jsou pro všechny děti společné. ŠD plně respektuje individuální potřeby a
možnosti dítěte. Vychovatelky úzce spolupracují s třídními učiteli a zákonnými zástupci těchto žáků.

 

VII. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončení vzdělání

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy podle předem stanovených kritérií. Přednost mají žáci nižších ročníků, žáci navštěvující družinu denně, žáci z neúplných rodin, kteří nemají doma žádnou osobu, která by nad nimi vykonávala dozor. Jako přihláška slouží zápisní lístek, na kterém rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve ŠD. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze po dohodě s rodiči (písemně nebo ústně). Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený na zápisním lístku. Změny je nutné včas vždy písemně oznámit. Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky. Docházka do ŠD je ukončena školním rokem nebo písemným odhlášením zákonnými zástupci během školního roku. Z docházky do ŠD může být ředitelem na návrh vychovatelky vyloučen žák, který opakovaně zásadním způsobem narušuje činnost zařízení, ohrožuje bezpečnost svoji a svých spolužáků, nerespektuje ustanovení vnitřního řádu ŠD. Tomuto kroku musí předcházet projednání situace se zákonnými zástupci žáka a rozhodnutí musí být vydáno písemnou formou.

 

VIII. Materiální a prostorové podmínky pro činnost

Školní družina se nachází v prvním patře školy a tvoří ji dvě samostatné, účelově vybavené místnosti. Jedna slouží jako herna, druhá jako pracovna a odpočinkový koutek. Herna je určena především pro práci se stavebnicemi, a ke hře společenských a stolních her. Pracovna je využívána k zájmovým činnostem, ale také ke hraní a relaxaci v odpočinkovém koutku. Školní družina je vybavena nábytkem odpovídajícím potřebám dětí, audiovizuálními
pomůckami, stolními hrami, knihovnou a sportovním náčiním.

ŠD využívá ke své činnosti také prostory školy: tělocvičnu, sportovní hřiště, hřiště MŠ s průlezkami a pískovištěm, okolní areál školy.

V ŠD jsou zřízena dvě oddělení, která spolu úzce spolupracují v průběhu celého školního
roku.

 

IX. Ekonomické podmínky

Vybavení školní družiny se řídí potřebami dětí, tak aby bylo vybavení průběžně doplňováno a modernizováno. Za docházku do ŠD se hradí úplata 2 krát ročně. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy nebo hotově u vychovatelky. Na I. pololetí do konce měsíce září, na II. pololetí školního roku do konce února. Ředitelka školy rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty, a to v případě, že zákonný zástupce prokáže nárok na některý ze sociálních příplatků dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní podpoře a doloží, že je mu příspěvek vyplácen. Tyto finanční prostředky částečně hradí provozní náklady a částečně spotřební materiál pro ŠD.

 

X. Personální podmínky

ŠD má dvě oddělení. V obou odděleních pracují plně kvalifikovaní pedagogové, kteří se aktivně zapojují do proškolování v rámci DVPP, studují odborné časopisy a sledují informace na internetu. Zajímají se o činnost v jiných družinových zařízeních. Spolupracují s kolegy, účastní se společných akcí v rámci vychovatelské sekce okrsku.

 

XI. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Vhodná struktura režimu ŠD a skladba zaměstnání umožňuje dostatek relaxace i aktivního pohybu žáků. Pitný režim je zajištěn dle individuálních potřeb žáků. Prostředí užívaných prostorů družiny odpovídá platným normám (vybavené prostory, odpovídající teplota vzduchu, bezhlučnost, čistota větrání, hygienické vybavení – oddělené toalety (chlapci, dívky, personál) i umývárny. Žáci jsou poučeni o chování a bezpečnosti ve všech prostorách ŠD i
mimo ně, a jsou pod dozorem vychovatelek. Prostředky první pomoci jsou k dispozici vychovatelkám na chodbě školy, v patře, kde se školní družina nachází a vychovatelky mají praktickou dovednost poskytnout žákům první pomoc.

 

XII. Evaluační plán

Vnitřní evaluace probíhá na úrovni ŠD, provádí je vychovatelka se svými dětmi průběžně. Hodnotí během celého týdne, přičemž se především zaměřuje na individuální rozvoj dětí. Hodnocení většího či menšího tematického celku provádí po skončení činnosti. Vychovatelka se zamýšlí nad dosažením daného cíle. Podle výsledků dále plánuje tematické celky, upravuje nebo vkládá nové náměty, hledá nové prostředky činnosti. Úzce spolupracuje s rodiči,
vedením školy, třídními učiteli a prezentuje ŠD na veřejnosti. Z pohledu žáka hodnotí individuální výsledky žáka, jeho pokroky, úspěchy, nezdary. Individuální hodnocení má zvláštní význam i pro sebehodnocení žáka. S žákem o pokrocích, kterých dosahuje, vhodným způsobem hovoří a povzbuzuje ho. Z pohledu celého oddělení hodnotí aktivitu, zájem žáků, jejich náměty a připomínky a plnění pedagogického záměru.

 

XIII. Závěr

Společně s žáky se snažíme vytvářet hranice správného chování. Snažíme se žáky oceňovat, motivovat, rozvíjet, být správným příkladem, dáváme prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, které se jich osobně týkají. Snažíme se jim nabídnout zájmovou činnost, která je baví, rozvíjí jejich schopnosti a může se stát jejich celoživotním koníčkem. Dáváme jim možnost výběru a nehodnotíme osobnost žáka, ale jeho výkon. Nezbytnou podmínkou úspěšné výchovy je nejen láska, ale také respektování osobnosti dítěte. Snažíme se o to, aby z žáků vyrostli šťastní, úspěšní a tvořiví lidé, kteří budou schopni zvládat běžné i náročné situace se smyslem pro zodpovědnost. Pro rozvoj řady kompetencí je zapotřebí pravidelný a dlouhodobý styk s vrstevníky a dalšími lidmi. Pro život se potřebujeme naučit s lidmi domluvit, vycházet a spolupracovat – nejen s těmi blízkými a s přáteli, ale také s těmi, kteří se od nás odlišují co do
schopností, chování, zvyků, temperamentu, zájmů, odlišné národnosti, náboženství apod. Ideálním prostředím, kde se tomu všemu mohou děti začít učit je přirozená skupina vrstevníků ve školní družině.

 

Ke stažení: Školní vzdělávací program pro zájmové vzděláváníSledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube