Řád školní družiny

 1. Obecná ustanovení

  Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy vnitřní řád školní družiny. Ten je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 2. Poslání školní družiny

  Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Činnost ŠD navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Týdenní a denní rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností. Režim musí vytvářet dobré podmínky pro uskutečňování výchovných záměrů vychovatelky. Přitom je nezbytné, aby vyhovoval i potřebám a zájmům dětí a respektoval jejich věkové zvláštnosti. Ve ŠD se uskutečňují činnosti odpočinkové, relaxační, zájmové, sebeobslužné a společensky prospěšné.

  • Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klid na koberci, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
  • Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
  • Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

  Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení, které vede vychovatelka školní družiny.
  Činnost ŠD je určena pro žáky 1. – 5. ročníku. O přijetí žáka k činnosti ŠD, k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k činnosti ŠD je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

 3. Organizace činnosti a provoz
  1. Školní družina využívá pro svou činnost vnitřní prostory ŠD, tělocvičnu, hřiště školy, školní zahradu.
  2. Provoz školní družiny je v pondělí až pátek od 6:45 do 7:45 hod. a od 11:50 do 16:00 hod.
  3. Žáci navštěvující ranní družinu odchází do tříd v 7:45 hod.
  4. Žáky 1. ročníku přebírá vychovatelka ve školní jídelně a zajišťuje nad nimi dohled.
  5. Žáci ostatních ročníků přijdou po skončení vyučování, náboženství a zájmových kroužků individuálně.
  6. Oddělení se naplňuje do počtu 30 žáků.
  7. Při spojování oddělení nesmí počet žáků ve třídě přesáhnout 30.
  8. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a umožňuje žákům přípravu na vyučování hravou formou. Žáci vypracovávají domácí úkoly do vyučování ve školní družině jen ve výjimečných případech a
   vždy jen po dohodě s rodiči.
  9. Odpoledne žák odchází ze školní družiny sám či v doprovodu rodičů nebo osoby k tomu pověřené, vždy však dle údajů uvedených v zápisním lístku žáka.
  10. Mimořádně mohou být žáci uvolněni pouze na písemnou omluvenku podepsanou rodiči. Ve výjimečných případech je možno omluvit žáka SMS zprávou na mobilní telefon ŠD.
  11. Žák nesmí svévolně opustit školní družinu. Pokud se tak stane, budou rodiče o jeho přestupku informováni.
  12. Žák nenosí do ŠD mobilní telefon.
  13. Při odchodu domů se žák vždy rozloučí s vychovatelkou.
  14. O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitelka školy.
  15. Rodiče jsou povinni vyzvednout žáka ze školní družiny do 16.00 hod.
  16. Při nevyzvednutí žáka ze ŠD do stanovené doby (16.00 hodin) zákonnými zástupci žáka vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce žáka do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný, požádá o pomoc Policii ČR.
 4. Přihlašování a odhlašování
  1. Předání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka.
  2. O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Za pobyt ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje ředitelka školy. Poplatek se platí pololetně. Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činí 1 000,- Kč ročně. Pokud za žáka není poplatek zaplacen, ředitelka školy může rozhodnout o jeho vyřazení ze ŠD.
  3. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány v zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak, či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
  4. V docházkovém listu je zaznamenávána každodenní docházka žáků do ŠD.
 5. Chování žáků
  1. Žák bez vědomí vychovatelky ŠD neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
  2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.
  3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny.
  4. Pokud žák opakovaně narušuje činnost a řád ŠD, může být rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučen.
 6. BOZ
  1. Vychází z metodického pokynu MŠMT č. j. 37 014/2005-25 ze dne 22. 12. 2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT. Přístupnou formou je specifikována v samostatném dokumentu téhož znění. V oddělení může být zapsáno 30 žáků. Zvláštní pozornost je věnována pohybu žáků mimo budovu či areál školy. Zde se počet žáků svěřených vychovatelce snižuje na 25. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v přehledech výchovně
   vzdělávací práce jednotlivých oddělení.
  2. Pitný režim v ŠD je zajištěn.
 7. Dokumentace

  V družině se vede tato dokumentace:

  1. Zápisní lístky pro žáky pravidelně navštěvující ŠD
  2. Přehled výchovně vzdělávací práce
  3. Přehled docházky
  4. Řád ŠD
  5. Celoroční plán práce

 

V Uherském Brodě–Újezdci 1. 9. 2016

 

Mgr. Soňa Čechová
ředitelka školySledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube