Školní řád

platný od 1. září 2017  (č.j.: ZŠMŠ 137/2017)

 

 

V souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka Základní školy a Mateřské školy Uherský Brod-Újezdec (dále jen škola) tento Školní řád:

 

ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

 

 • Školní řád Základní školy Uherský Brod-Újezdec upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků školy, zákonných zástupců žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky; provoz a vnitřní režim školy; podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí; podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

 

 • Školní řád podrobněji upravuje práva a povinnosti osob (na které se jeho působnost vztahuje) a pravidla jejich vzájemných vztahů, v souladu s těmito závaznými předpisy:
 • Úmluva o právech dítěte
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský  zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
 • „Naše děti“ – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

 

 • Se Školním řádem jsou povinni se seznámit a následně řídit všichni žáci školy a jejich zákonní zástupci, ve vybraných ustanoveních i všichni zaměstnanci školy i jiné osoby, které v souladu s výkonem svých práv a povinností přicházejí do styku se školou, navštíví školu nebo se zúčastní akce pořádané školou.

 

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 

 

Práva žáka

 

 

 

1) Žák má právo na vzdělání a účast na výuce v rozsahu stanoveném ve školním vzdělávacím programu. Při výuce má právo využívat zařízení školy, pomůcky a učebnice způsobem, který je v souladu s účelem, kterému jsou určeny.

 

2) Žák má právo na ochranu svých práv, své osobnosti, důstojnosti, cti a pověsti. Má právo na bezpečí a na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, krutého, ponižujícího nebo nedbalého zacházení.

 

3) Žák má právo na zdraví a na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj.

 

 • Žák má právo na ochranu před užíváním narkotických a psychotropních látek a před sexuálním zneužíváním a obtěžováním.

 

 • Žák má právo na svobodu projevu. Má právo svobodně se vyjadřovat zejména ke všem záležitostem, které se jej týkají.

 

 • Žák má právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky. Má právo na přístup k informacím, které podporují jeho osobnostní rozvoj, a má právo na ochranu před informacemi, které se s pozitivním rozvojem jeho osobnosti neslučují.

 

 • Žák má právo, aby jeho názorům byla věnována pozornost.

 

 • Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na svobodu sdružování a pokojného shromaždování.

 

 • Žák má právo na ochranu před jakýmkoliv svévolným zasahováním do jeho života, rodiny, domova, korespondence. Má právo na ochranu proti jakýmkoliv útokům na jeho čest a pověst.

 

 • Žák má právo na ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením či zneužíváním, trýzněním i vykořisťováním.

 

 • Žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním má právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jeho vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Má právo, aby při jeho hodnocení bylo přihlédnuto k povaze jeho postižení nebo znevýhodnění.

 

 • Žák má právo na poradenskou pomoc školy. Má právo obrátit se na vedení školy, třídního učitele, nebo na jiné pedagogické (příp. i nepedagogické) pracovníky školy s žádostí, stížností či iniciativou, týkající se jeho práv a povinností (jakož i chodu školy vůbec), a má právo obrátit se kdykoliv na tyto osoby s žádostí o pomoc či radu, dostane-li se do jakýchkoliv problémů či nesnází.

 

 • Všichni žáci jsou si rovni ve svých právech bez ohledu na věk, národnost, státní příslušnost, zdravotní stav, náboženské vyznání, etnický původ, sociální původ či pohlaví.

 

14) Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit

a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele

školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se

stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k

nim odůvodnit.

 

 

Povinnosti žáka

 

 

1)   Žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny je povinen přicházet včas, nejpozději 5 minut před začátkem vyučování, aby si stačil připravit potřebné pomůcky ještě před začátkem výuky.

 

2) Žák je povinen aktivně se účastnit výuky, být na výuku řádně připraven a v průběhu vyučovací hodiny se chovat tak, aby její průběh nenarušoval jakýmkoliv nevhodným způsobem.

 

3)   Při přípravě na vyučování žák dbá pokynů vyučujících, zvláště při vypracování domácích úkolů. Žák je povinen nosit do výuky učebnice a pomůcky podle požadavků vyučujícího daného předmětu, účastní se činností organizovaných školou.

 

4) Žák je povinen přizpůsobit se aktuálním změnám v rozvrhu hodin a zúčastnit se výuky v době stanovené tímto rozvrhem.

 

5)   Žák je povinen dodržovat Školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byl seznámen. Žák je povinen plnit pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem. Je povinen dodržovat pravidla chování ve škole a na mimoškolních akcích, stanovená zejména v tomto Školním řádu, v řádech jednotlivých odborných učeben (tělocvičny, PC učebna apod.).

 

6)   Žák je povinen být ve škole čistě a přiměřeně oblečen. Žák se ve škole přezouvá do vhodné a bezpečné obuvi se světlou podrážkou, která nezanechává neomyvatelné stopy na podlahových krytinách. K přezouvání a převlékání je žák povinen používat určené šatnové prostory.

 

7)   Žák je povinen dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i na školních akcích mimo budovu školy. Je povinen chovat se a jednat tak, aby neohrozil své zdraví, zdraví svých spolužáků nebo jiných osob. V případě úrazu je povinen přivolat pomoc nejbližší dostupné dospělé osoby a podle svých schopností a možností poskytnout první pomoc. Úraz vždy bezprostředně oznámí svému učiteli nebo v kanceláři školy.

 

8) Žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí

 

9)   Žák je povinen chovat se (ve škole i na školních akcích mimo budovu školy) slušně, kulturně a ohleduplně ke všem učitelům, spolužákům a jiným osobám. Je povinen (jako první) pozdravit všechny dospělé osoby, které potká.

 

10) Žák je povinen respektovat práva, osobnost, důstojnost, čest a pověst svých spolužáků, učitelů i jiných osob.

 

11) Žák je povinen chránit svůj majetek, majetek svých spolužáků a majetek školy. Každé poškození majetku, kterého byl svědkem, je povinen bezodkladně oznámit některému z učitelů nebo v kanceláři školy. Žák nenosí do školy cenné předměty, které nezbytně nepotřebuje k výuce a taky předměty, které by mohly způsobit úraz. Cenné předměty, které nemůže mít při výuce pod trvalým osobním dohledem, odkládá vždy jen na místo, které mu určí učitel.

 

12) Žákům není dovoleno mít při sobě mobilní telefon, ani jiné zařízení, které může pořizovat nebo reprodukovat obrazové či zvukové záznamy. Pokud se dostaví do školy s tímto přístrojem, je povinen jej mít po celou dobu výuky i přestávek uzamčený ve své skříňce. Tento pokyn platí i pro akce mimo školu v případech, kdy je možno uschování ve školní skříňce provést (kino, kulturní vystoupení v místě).

 

13) Žák je povinen oznámit jakékoliv porušování svých práv či práv svých spolužáků stanovených v tomto Školním řádu třídnímu učiteli, řediteli školy nebo jinému pedagogickému pracovníkovi, a to bezodkladně. Záměrné opomenutí této povinnosti muže být posuzováno jako uvědomělé napomáhání těmto přestupkům, příp. trestným činům.

 

 • Žák je povinen zacházet s vybavením a zařízením školy a se svěřenými předměty, učebnicemi a pomůckami šetrně a ohleduplně a vždy jen způsobem, který je v souladu s účelem, kterému jsou určeny.

 

 • Žák je povinen napravit nebo uhradit škodu, kterou způsobil vědomě nebo z nedbalosti svým chováním a jednáním, jež bylo v rozporu s pravidly stanovenými v tomto Školním řádu nebo jinými vnitřními pravidly školy.

 

 • V případě zdravotních potíží během vyučování je žák povinen toto oznámit vyučujícímu nebo vedení školy. Žák může být uvolněn během vyučování a z odpoledního vyučování pouze po vyrozumění jeho zákonných zástupců.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků

 

1) Zákonní zástupci žáka mají právo podílet se vhodným způsobem na výchovně vzdělávací činnosti školy a mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se vzdělávání žáka ve škole.

 

2) Zákonní zástupci žáka mají právo vybrat si školu, ve které se žák bude vzdělávat.

 

3) Zákonní zástupci žáka mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka ve škole.

 

4) Zákonní zástupci žáka mají právo volit a být voleni do školské rady.

 

5) Zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka podle školského zákona.

 

6) Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy.

 

7) Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změnách týkajících se adresy, telefonních čísel, zdravotní pojišťovny a dalších nezbytných údajů potřebných pro školní matriku /formulář na začátku školního roku/.

 

8) Zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání třídního učitele, učitele, vychovatelky školní družiny a vedení školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

 

9) Zákonní zástupci žáka jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání žáka.

 

10) Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, telefonicky či elektronicky a sdělit mu příčinu absence. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Předem známou nepřítomnost žáka je potřeba omluvit před jejím započetím. Uvolnit žáka z vyučování může na základě písemné žádosti ne jeden den třídní učitel, na více dnů ředitelka školy.

 

11) Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu hodiny, z níž odchází. V žákovské knížce má žák písemnou žádost o uvolnění s dodatkem, že rodiče za žáka po odchodu ze školy přebírají odpovědnost, nebo žáka vyzvednou ve škole osobně.

 

12) Po návratu do školy žák předloží třídnímu učiteli omluvenku v žákovské knížce. Tu je třeba přinést nejpozději do 3 dnů po návratu do školy Žák si v sešitech doplní probrané učivo a úkoly.

 

 

 Pravidla vzájemných vztahů žáků, pracovníků školy a zákonných zástupců žáků

 

1) Žáci, pracovníci školy a zákonní zástupci se navzájem respektují, při vzájemném styku dodržují zásady kulturního chování, zdvořile se oslovují a při setkání se slušně zdraví v souladu s pravidly společenského chování.

 

2) Zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci se vzájemně podporují a podle svých schopností a možností spolupracují na výchově a vzdělávání žáků v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními pravidly školy.

 

3) Případné spory a konflikty řeší pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci věcně, bez emocí a nikdy přímo před žáky. V případě potřeby vyhledají pomoc při řešení sporu u vedení školy.

 

4) Právní předpisy týkající se školské problematiky, vnitřní normy školy, výroční zprávy, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, zprávy o poskytování informací a jiné veřejnosti přístupné dokumenty jsou uloženy v kanceláři ředitele školy a žáci, jejich zákonní zástupci i pracovníci školy zde do nich mohou nahlédnout nebo si je vypůjčit prostřednictvím ředitele školy nebo jeho zástupce.

 

 

ČÁST TŘETÍ

Provoz a vnitřní režim školy

 

1) Budova školy se otevírá

– pro zaměstnance v 6:00 hodin,

– pro žáky se škola otevírá v 7:40 hodin.

 

2) Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek:

 1. hodina 7:00 – 7:45
 2. hodina 8:00 – 8:45
 3. hodina 8:50 – 9:40

Svačinová přestávka

 1. hodina 10:10 – 10:55
 2. hodina 11:05 – 11:50
 3. hodina 12:00 – 12:45
 4. hodina 12:55 – 13:40

 

3) Ranní provoz školní družiny se uskutečňuje v případě zájmu 10 a více žáků. Odpolední provoz končí v 16.00 hodin.

 

4) Vyučování začíná podle rozvrhu jednotlivých tříd. Žáci mají přístup do budovy 20 minut před začátkem dopoledního vyučování. Od této doby je pro ně zajištěn dozor na chodbách. Po signálu, který oznamuje začátek vyučovací hodiny, jsou všichni žáci ve svých třídách.  Po skončení poslední vyučovací hodiny odcházejí žáci do šaten, kde se převléknou a poté bezodkladně opustí budovu školy. V případě, že se stravují ve školní jídelně, odcházejí po poslední dopolední vyučovací hodině na oběd do školní jídelny, kde je nad nimi vykonáván dohled.

 

5) V době příchodu žáků do školy je vstup pod dohledem pověřených pracovníků školy podle daného rozpisu dozorů. Žákům ani jiným osobám není dovoleno manipulovat s dveřním systémem. Během vyučování je škola uzamčena. Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy v době vyučování i mimo ni je povolen pouze hlavním vchodem a je zajištěn pomocí videotelefonu. Vstup pro rodiče žáků navštěvujících školní družinu je zajištěn také pomocí videotelefonu.

S videotelefonem manipulují pouze pracovníci školy.

 

5) Do školní družiny odcházejí žáci po skončení poslední vyučovací hodiny samostatně.  Návštěvu školní družiny přihlášeného žáka upravuje řád Školní družiny.

 

6) V době výuky je žákům zakázáno samovolně opouštět budovu školy bez doprovodu učitele, pověřeného pracovníka školy nebo rodiče.

 

7) Školní budova se uzamyká v 16:00 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. A) Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 

1) Všichni žáci jsou povinni chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků.

 

2) Žákům je zakázáno přinášet do školy předměty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu.

 

3) Žákům je zakázáno zacházet s elektrickými spotřebiči a s elektrickými zařízeními ve škole.

 

4) Žákům je zakázáno pořizovat jakýkoliv obrazový či zvukový záznam v budově školy nebo při akci pořádané školou bez souhlasu natáčené osoby.

 

5) Žákům je zakázáno vyklánět se z oken, vyhazovat z nich jakékoliv předměty a pokřikovat na kolemjdoucí osoby. Žákům je zakázáno samovolně manipulovat s okny a se zatemněním oken. O přestávce mohou být vyklopeny jen spodní části oken.

 

6) Při přesunech se žáci po schodištích a chodbách školy pohybují opatrně a chovají se ohleduplně k ostatním osobám. Po chodbách, schodištích a učebnách je zakázáno běhat. Při přesunech mimo budovu školy žáci dbají pokynů vyučujícího.

 

 1. B) Ochrana před sociálně patologickými jevy

 

1) Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů.

 

1) V celém areálu školy a před vstupem do školy je přísně zakázáno užívání, donášení, držení, distribuce a propagace návykových látek, včetně alkoholických nápojů a kouření. A v případě podezření na porušení tohoto bodu se postupuje dle Dodatku č. 1 Školního řádu – Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem.

 

2) Všichni žáci, jejich zákonní zástupci a pracovníci školy jsou povinni aktivně se podílet na zamezení výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu, kriminality, nepřátelství nebo násilí. Při každém zjištění těchto jevů nebo podezření na ně, jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, a vedení školy a případné oběti poskytnout podle svých možností a schopností náležitou ochranu. Závažné případy jsou postoupeny orgánům činným v trestním řízení.

 

3) Osobám podezřelým, že jsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek nebude vstup do budovy školy umožněn.

 

 

 

ČÁST PÁTÁ

 

Zacházení s majetkem školy ze strany žáků,

zacházení s osobním majetkem, náhrady škody

 

1) Žáci šetrně zacházejí s učebnicemi a školními potřebami, udržují svá místa, třídu,     vnitřní i přilehlé prostory budovy školy v čistotě a pořádku, aktivně chrání majetek, vnitřní zařízení a budovu školy před poškozením. Při zaviněném poškození školního majetku se postarají spolu s rodiči (zákonnými zástupci) o urychlenou nápravu a uvedou na vlastní náklady poškozenou věc do původního stavu.

 

2) Odcizené a poškozené věci jsou hrazené pojišťovnou nebo školou jen v případě, že byly uloženy na určeném místě. Zjistí-li žák ztrátu nebo poničení osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu učiteli (o přestávce učiteli vykonávajícímu dozor) nebo třídnímu učiteli. V případě zjištění pachatele uhradí pachatel (případně jeho zákonný zástupce) vzniklou škodu.

 

3) Žáci sami dbají na to, aby osobní věci měli pod stálou kontrolou nebo na určených místech. Na nedostatky jsou povinni bezodkladně upozornit učitele. Peníze vybírané školou neodkládají a bezodkladně, nejlépe před začátkem výuky vybíranou částku uhradí vyučujícímu, který je výběrem peněz pověřen.

 

4) Při úhradě škody školou nebo pojišťovnou je zákonný zástupce žáka, jemuž škoda vznikla, povinen doložit vhodným dokladem výši vzniklé škody (paragon, stvrzenka apod.).

 

 

ČÁST ŠESTÁ

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

1) Každé pololetí škola vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo    vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů.

 

2) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního   hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání škola podle požadavků střední školy převede slovní hodnocení do klasifikace.

 

3) Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění dle metodických pokynů a doporučení poradenských center.

 

4) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

 

5) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

 

6) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

 

7)  Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

 

8)  Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

 

9) Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Při hodnocení učitel vždy uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi, kterého hodnotí.

 

10) Průběžným hodnocením vyučující posuzuje, do jaké míry žák dosáhl klíčových kompetencí a cílů základního vzdělávání stanovených v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP pro ZV), do jaké míry naplnil očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí RVP pro  ZV stanovené pro 1. a  2.vzdělávací období, a do jaké míry naplnil konkretizované výstupy učebních osnov vyučovacího předmětu v daném ročníku stanovené ve školním vzdělávacím programu.

 

11) Zákonní zástupci jsou informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka prostřednictvím:

 1. žákovské knížky,
 2. souborem motivačních prvků / smajlík, razítko, ocenění /,
 3. třídních schůzek organizovaných školou zpravidla 4 x ročně,
 4. konzultací v případě potřeby každé první úterý v měsíci
 5. osobního jednání s učitelem, které si předem dohodnou.

 

12) Sebehodnocení je důležitou součástí  hodnocení žáků při každodenní práci, jeho

prostřednictvím se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. Žák má prostor k tomu, aby provedl sebehodnocení dříve, než bude znát názor vyučujícího nebo spolužáka. Toto provede formou, která odpovídá jeho schopnostem. V případě klasifikace má žák právo na vyjádření svých připomínek a na odpověď učitele / slovní hodnocení jeho výkonu /. Sebehodnocení je chápáno jako dovednost, kterou by si měl žák osvojit. K rozvíjení této dovednosti dochází ve všech vzdělávacích oborech. Objektivní sebehodnocení žáka je jedním z východisek pro plánování dalších činností. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.

Při sebehodnocení se žák snaží popsat:

 • co se mu daří
 • co mu ještě nejde
 • jak bude pokračovat dál

 

13) Při klasifikaci prospěchu se používá stupnice:

 • 1 – výborný
 • 2 – chvalitebný
 • 3 – dobrý
 • 4 – dostatečný
 • 5 – nedostatečný

 

14) Kritéria klasifikace (a základní kritéria slovního hodnocení) prospěchu (dále jen

Kritéria):

 

1 – Žák dosahuje konkretizovaných výstupů, očekávaných kompetencí, klíčových kompetencí a cílů základního vzdělávání (dále jen stanovených výstupu) rychle, v určeném (nebo kratším) čase, s výrazným podílem samostatné práce a jen s minimální pomocí učitele. Projevuje výrazný zájem o výuku a o pozitivní rozvíjení své osobnosti. Řádně se na výuku připravuje a vzorně plní zadané úkoly. Při výuce plně využívá svých schopností, možností a rezerv.

 

2 – Žák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s malou pomocí učitele. Je schopen samostatně pracovat. Projevuje zřetelný zájem o výuku a o rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů vykazují drobné nedostatky. Při výuce se snaží plně využívat svých schopností, možností a rezerv.

 

3 – Žák dosahuje stanovených výstupů, ale v delším než určeném čase a s výraznou pomocí učitele. Samostatné práce je schopen jen částečně. Projevuje částečný zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů často vykazují výraznější nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen částečně, a vykazuje jen malou snahu o zlepšení tohoto stavu.

 

4 – Žák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší, než určený čas, jen některých stanovených výstupu. Samostatné práce je téměř neschopen. Projevuje malý zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku trvale vykazuje výrazné nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen velmi málo, spíše ojediněle, a nejeví téměř  žádnou snahu tento stav zlepšit.

 

5 – Žák nedosahuje prakticky žádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším, než určeném čase, a to i  přes maximální pomoc a snahu učitele. Samostatné práce není schopen. O výuku a rozvíjení své osobnosti  neprojevuje zájem. Na výuku se nepřipravuje. Své schopnosti, možnosti a rezervy při výuce nevyužívá; snahu zlepšit tento stav neprojevuje.

 

15) Při klasifikaci chování žáka na vysvědčení se používá stupnice:

 • 1 – velmi dobré
 • 2 – uspokojivé
 • 3 – neuspokojivé

 

16) Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:

 

 

 

Stupeň 1 (velmi dobré):

Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu, nedopouští se přestupků.  Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Na základě výchovného působení se však snaží své chyby napravit.

 

Stupeň 2 (uspokojivé):

Chovní žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními školního řádu. Dopouští se závažných přestupků a to:

 • podvody (falšování podpisů, známek a hodnocení),
 • držení, požití a distribuci omamných psychotropních látek včetně tabáku a alkoholu v době školního vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá odpovědnost,
 • opakované ublížení spolužákovi, fyzické i psychické
 • krádež v areálu školy nebo na akcích pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá odpovědnost
 • pořizování zvukového či obrazového záznamu bez svolení natáčené osoby

 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé):       

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a školním řádem. Dopouští se závažných přestupků, a to:

 • opakované držení, požití a distribuci omamných psychotropních látek včetně tabáku a alkoholu v době školního vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá odpovědnost,
 • opakovanou krádež v areálu školy nebo na akcích pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá odpovědnost,
 • obzvlášť hrubé ublížení spolužákovi.

 

 

17) Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka i při hodnocení chování žáka na  vysvěd-

čení se kromě výše uvedených kritérií vždy zohledňují osobnostní předpoklady, věk žáka a důležité okolnosti, které ovlivnily žákův výkon (žák se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, žák, který není státním občanem ČR, apod.).

 

18) V případě použití slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých

povinných předmětech vyjádřeny tak, aby objasňovaly dosaženou úroveň. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

 

 

 

19) Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do

slovního hodnocení se provádí dle následujících formulací, případně dle synonym

k těmto formulacím, které jsou při slovním hodnocení používány.

 

 

Prospěch

 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami         

1 – výborný                                             ovládá bezpečně

2 – chvalitebný                                       ovládá

3 – dobrý                                                  v podstatě ovládá

4 – dostatečný                                        ovládá se značnými mezerami

5 – nedostatečný                                    neovládá

 

Úroveň myšlení      

1 – výborný                                             pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2 – chvalitebný                                       uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý                                                  menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný                                        nesamostatné myšlení

5 – nedostatečný                                    odpovídá nesprávně i na návodné otázky

 

Úroveň vyjadřování

1 – výborný                                             výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný                                       celkem výstižné

3 – dobrý                                                  myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný                                        myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 – nedostatečný                                    i na návodné otázky odpovídá nesprávně

 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští   

1 – výborný                           užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou

2 – chvalitebný                    dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý                               řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4 – dostatečný                     dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 – nedostatečný                 praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

 

Píle a zájem o učení          

1 – výborný                                             aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný                                       učí se svědomitě

3 – dobrý                                                  k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný                                        malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 – nedostatečný                                   pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

 

 

 

20) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

 1. prospěl(a) s vyznamenáním
 2. prospěl(a)
 3. neprospěl(a)

 

21) Žák je hodnocen stupněm

 1. a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný (nebo odpovídajícím slovním hodnocením), průměr stupňů prospěchu ze všech povinných vyučovacích předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,
 2. b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
 3. c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

 

22) Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné

osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění

za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo

statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

 

23) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu

ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo

jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou

práci.

 

24) Při porušení povinností stanovených Školním řádem lze podle závažnosti tohoto

porušení žákovi uložit tato výchovná opatření:

 1. a) napomenutí třídního učitele zejména
 • za zapomínání (žákovské knížky, cvičebního úboru, pomůcek na výuku,

domácího úkolu…)

 • za nevhodné chování, vyrušování, neplnění zadaných úkolů,

 

 1. b) důtku třídního učitele zejména

–    za opakované zapomínání

 • za opakované nevhodné chování, vyrušování, neplnění zadaných úkolů,
 • za neomluvenou absenci v počtu 1 – 3 vyučovací hodiny,

 

 1. důtku ředitele školy zejména

–    za déletrvající zapomínání,

 • za závažné porušení školního řádu,
 • za úmyslné ničení školního majetku a majetku žáků a zaměstnanců,
 • za úmyslné ublížení spolužákovi

 

 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností ředitelka školy vyloučí žáka ze školy.

 

Dopustí-li se žák tohoto jednání, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděla.

 

 

 

25) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. Následně ředitel školy nebo třídní učitel oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Třídní učitel zaznamená udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

 

26) O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel ředitelku školy. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená.

 

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

1) Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a

uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení

žáka.

2) Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují

motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se

doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení

s uvedením počtu chyb apod.

3) Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob

hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.

4) Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu

individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.

 

 

 

ČÁST SEDMÁ

 

Účinnost

 

Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube