KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2020/2021

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2020/2021

 

 

  1. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

  1. Podmínkou k přijetí dítěte do mateřské školy je doklad o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů.

 

  1. V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů je přednostně přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

 

  1. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra (§ 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

 

  1. V případě, že nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem 3, vychází ředitelka mateřské školy z kritérií uvedených v následující tabulce.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením:

 

KRITERIA:

 

POČET BODŮ

 

1.     Věk       

    dítěte

5 let dosažených k 31. 08. 2020

5

 

4 roky dosažené k 31. 08. 2020

4

 

3 roky dosažené k 31. 08.2020

 

3
2 roky dosažené k 31. 08. 2020 0
2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31. 08. 2020. 5
2.     Bydliště dítěte v Uherském Brodě – Újezdci. 5
4. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím školním roce 2020/2021. 2
5. Sourozenec, který se bude vzdělávat v Základní škole Uherský Brod – Újezdec ve školním roce 2020/2021.  

2

 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole se stanoví pořadí žadatelů dle počtu dosažených bodů.

 

V případě shodnosti posuzovaných kritérií je rozhodující datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).

 

V Uherském Brodě – Újezdci dne 11. 03. 2020

 

 

Mgr. Soňa Čechová

ředitelka školy

 

 Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube