Kritéria přijetí do MŠ 2021

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

  1. Kpředškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá dítě rok před nástupem povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné (novelou školského zákona – zákon č. 561/2004 Sb., – vydanou pod číslem 178/2016 Sb. se s účinností od 1.1.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého děti nastoupí poprvé 1.9.2021).
  2. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

  1. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (přiznaná podpůrná opatření) k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení, popř. pediatra a možností mateřské školy (§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

 

  1. Podmínkou k přijetí dítěte do mateřské školy je doklad o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů. Výjimkou podle § 46, odst. 4, zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jsou děti, pro které je docházka do mateřské školy povinná.

 

  1. Podle § 34a odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu, nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

 

  1. V případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání vdaném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií uvedených v následující tabulce.

 

 

 

 

 

 

Tabulka kritérií

 

KRITÉRIA BODY
1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do základní školy (povinné předškolní vzdělávání) s trvalým pobytem dítěte v příslušném školském obvodu dané

MŠ (tj.děti, které  dosáhnou 5 let do 31.08.2021).

 

9

2. Trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo          věku minimálně 4 roky k 31.08.2021  

7

3. Trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo       věku minimálně 3 roky k 31.8.2021  

6

4. Věk dítěte, které nemá trvalý pobyt

v příslušném školském obvodu dané MŠ.

5 let dovršených k 31.08.2021 3
4 roky dovršené k 31.08.2021 2
3 roky dovršené k 31.08.2021 1
5. Bydliště dítěte v Uherském Brodě – Újezdci. 4
6. Sourozenec dítěte, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v

Následujícím školním roce 2021/2022

 

2

7. Sourozenec dítěte, který se bude vzdělávat v Základní škole Uherský Brod – Újezdec

ve školním roce 2021/2022

 

2

 

 

Postup při vyhodnocování kritérií:

  1. Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splnění kritéria.
  2. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.
  3. Žadatelé se shodným počtem bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího

po nejmladší).

Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube