Projekt „Výzva 80 v MŠ a ZŠ Újezdec“

op-vvv
Od 1. září 2021 realizuje Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Újezdec projekt Výzva 80 v MŠ a ZŠ Újezdec financovaný Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Číslo výzvy: 02_20_080

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu CZ: Výzva 80 v MŠ a ZŠ Újezdec

Datum zahájení: 1. 9. 2021

Předpokládané datum ukončení: 30.6.2023

Anotace projektu:
Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

 

Další informace:

Výzva 80 v ZŠ a MŠ Újezdec


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube