Školní řád mateřské školy

Článek 1

Všeobecná ustanovení

Školní řád je zpracovaný dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování.

Cílem předškolního vzdělávání je podporovat všestranný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a podílet se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování si základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Školní vzdělávací program naší mateřské školy upřesňuje její cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek mateřské školy. Zákonní zástupci se mohou v této záležitosti kdykoliv informovat u pedagogických zaměstnanců školy, školní vzdělávací program je též k dispozici u ředitelky školy.
Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti (dle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání).

Zřizovatelem mateřské školy je Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště. Škola je zařazena do sítě škol. Na veřejnosti jedná svým jménem, má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.

 

Článek 2

Provoz mateřské školy

Provozní doba

Provoz mateřské školy je celodenní od 6.30 hodin do 16.00 hodin.

Povinné předškolní vzdělávání v naší MŠ je stanoveno v době od 8:00 do 12:00 hod.

Zákonný zástupce dítěte má možnost se podle potřeby svého dítěte individuálně domluvit s učitelkou, aby pobyt v mateřské škole byl pro dítě bez problémů a psychického strádání. Zákonní zástupci mají možnost vstoupit do dění v mateřské škole – účastní se akcí pořádaných školou. Zákonní zástupci mají právo spolurozhodovat při změně a doplnění školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Cestujeme se sluníčkem“, jsou dostatečně a pravidelně informováni, co se v MŠ děje (šatna – nástěnky pro rodiče, webové a stránky školy). Po předchozí domluvě mohou individuálně konzultovat s učitelkami o prospívání svého dítěte.

Zákonný zástupce dítěte předá dítě osobně učitelce. Provozní pracovnice není zodpovědná za převzetí dítěte.

Děti se scházejí v mateřské škole nejpozději do 8.00 hodin.

Vyzvedávání dětí

 • V poledne si mohou rodiče děti vyzvedávat od 12.15 do 12.30 hodin. Později narušují odpočinek dětí.
 • Odpoledne si mohou rodiče děti vyzvedávat od 14.50 hodin. Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení stolování či dokončení započaté hry a úklid hraček a zároveň stihli včas opustit budovu – do 16.00 hodin.

Zákonní zástupci, osoby zmocněné k vyzvedávání i příležitostní návštěvníci mateřské školy jsou povinni používat zvonek do třídy s elektronickým zámkem a ohlašovat se příjmením a oznámením za jakým účelem do školy přicházejí.

Zákonní zástupci a i ostatní návštěvníci školy jsou povinni vždy za sebou zavírat vnitřní vstupní dveře hlavního vchodu do budovy školy a to z důvodu bezpečnosti – zabránění vniknutí nepovolané cizí osoby do školy a omezení rizika svévolného odchodu dětí ze školky.

Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden ve „Zmocnění pro předávání dítěte“ – jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti- teta, babička aj.) Tiskopis je k dispozici u učitelek.
Zákonní zástupci či osoby zmocněné k vyzvedávání dětí opustí po vyzvednutí dítěte neprodleně areál školy.

Z důvodu bezpečnosti dětí i dospělých platí zákaz vstupu či vodění jakýchkoliv zvířat do celého areálu školy (zejména psů), zákaz vjíždění do celého areálu školy na jízdních kolech, koloběžkách, in-line bruslích, skateboardech apod.

Postup při nevyzvednutí dítěte z MŠ do konce pracovní doby

 • Učitelka telefonicky kontaktuje zákonné zástupce dítěte na telefonních číslech uvedených v evidenčním listu dítěte.
 • V případě, že není zákonný zástupce dostupný, je učitelka ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb., v platném znění, povinna nadále vykonávat dohled nad dítětem, což znamená zůstat s ním v MŠ. Na straně učitelky se tak bude jednat o přespočetné hodiny nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti.
 • Pokud se učitelce nepodaří kontaktovat zákonného zástupce, je oprávněna kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Ve spolupráci s Policií ČR, případně Městskou policií zajistí učitelka předání dítěte pracovníkovi OSPOD, který má povinnost zajistit neodkladnou péči dítěti.
 • Učitelka není oprávněna svévolně opustit s dítětem prostory MŠ a dítě předat v místě jeho bydliště.
 • Nepřípustné je zajištění péče o dítě v bydlišti učitelky.

Omlouvání a absence dětí

 • Nepřítomnost dítěte je třeba vždy omluvit, a to ráno nejpozději do 7.30 hodin či den předem, osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 731 313 933

Omlouvání dětí, na které se vztahuje povinná předškolní docházka

 • Musí být vždy doloženo písemně s odůvodněním.
 • Formulář na omlouvání dítěte dostali zákonní zástupci na zahajovací schůzce rodičů a tento vyplněný formulář předají učitelce ve třídě.
 • V případě, že zákonný zástupce dítěte, na kterého se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, řádně a písemně omluvu nedoloží, bude vyzván ředitelkou školy, aby tak učinil nejpozději do 3 dnů od vyzvání. Pokud ani po této době nebude dítě písemně omluveno, jedná se o přestupek a ředitelka je povinna nahlásit tuto skutečnost na OSPOD.

Zákonný zástupce dítěte má možnost se podle potřeby svého dítěte individuálně domluvit s učitelkou, aby pobyt v mateřské škole byl pro dítě bez problémů a psychického strádání. Zákonní zástupci mají možnost vstoupit do dění v mateřské škole – účastní se akcí pořádaných školou. Zákonní zástupci mají právo spolurozhodovat při změně a doplnění školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Cestujeme se sluníčkem“, jsou dostatečně a pravidelně informováni, co se v MŠ děje (šatna – nástěnky pro rodiče, webové a stránky školy). Po předchozí domluvě mohou individuálně konzultovat s učitelkami o prospívání svého dítěte.

 

Článek 3

Uzavření mateřské školy

Každé plánované uzavření mateřské školy (v době letních prázdnin) je zákonným zástupcům oznámeno písemnou formou na veřejně přístupném místě v mateřské škole minimálně 2 měsíce předem. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce nejpozději 30 dnů před omezením nebo přerušením provozu mateřské školy zabezpečí ředitelka školy ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v náhradní mateřské škole (§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění).

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Pokud taková situace nastane, zveřejní tuto informaci ředitelka školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

Článek 4

Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“) stanoví ředitelka školy a zveřejní ji na přístupném místě v mateřské škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku.

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku dohodne ředitelka školy se zákonným zástupcem výši úplaty při přijetí dítěte.

Mateřská škola vybírá se souhlasem rodičů školné bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy.

V souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a vnitřní směrnicí, je výše úplaty za vzdělávání a školské služby ve výši 420,- Kč za kalendářní měsíc.

Úplatu za vzdělávání ve snížené sazbě 210,- Kč hradí zákonní zástupci během letních prázdnin, pokud dítě MŠ nenavštěvuje.

Dětem, které nenavštěvují mateřskou školu celý měsíc a předloží písemnou žádost ředitelce školy, lze snížit úplatu až na polovinu, tj. 210,- Kč měsíčně.

Od placení úplaty za vzdělávání jsou osvobozeni:

 • zákonní zástupci dítěte, kteří pobírají opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 • zákonní zástupci nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáží ředitelce mateřské školy.

Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dítě, které dovrší 6 let v daném školním roce a dítě s odkladem školní docházky).

Platba úplaty za předškolní vzdělávání se provádí bezhotovostním převodem – trvalým příkazem na účet MŠ a to vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte je pro zákonné zástupce povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d, ve znění pozdějších předpisů).

Stravování dětí

Školní stravování zabezpečuje Školní jídelna při Základní škole Na Výsluní, Uherský Brod.

Při přípravě jídel postupuje ŠJ podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Zároveň zajišťuje v průběhu celého dne dostatek tekutin, které děti konzumují v rámci pitného režimu (ovocné šťávy, multivitamínové nápoje, bylinkové a ovocné čaje, džusy).

Stravování v MŠ zahrnuje ranní přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.

Podle § 4 odst. 1-2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stravování tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy.

Úplata za školní stravování je pro zákonné zástupce povinná. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst.1d ).

Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, dle finančního normativu. V případě změny docházky dítěte do školy se změna sazby provede k aktuálnímu datu.

Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu známé nepřítomnosti zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti školní jídelně. První den nepřítomnosti dítěte mají zákonní zástupci nárok si stravu vyzvednout do vlastních jídlonosičů do 12.00 hodin.

Výše stravného za jednotlivé děti je vypočítávána zpětně za uplynulý měsíc dle počtu odstravovaných dnů dítěte.

 

Článek 5

Přijímání dětí do mateřské školy

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let, na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. Nejpozději do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce ve správním řízení rozhodnutí ředitelky školy.

Jsme jednotřídní mateřská škola. Do třídy jsou zařazeny děti různého věku.

Podle § 1 odst. vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ředitelka MŠ stanoví při přijetí se zákonným zástupcem dny docházky dítěte a délku jeho pobytu v MŠ. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto opět dohodnout s ředitelkou školy.

Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně.

Zákonný zástupce dítěte je povinný doložit doklad – potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit škole všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny a změnu bydliště.

Mateřskou školu navštěvují děti zdravé po stránce fyzické i psychické a bez vnějších známek akutního onemocnění. Zdravotní stav dítěte konzultuje pedagogická pracovnice se zákonným zástupcem po příchodu dítěte do MŠ. Zákonný zástupce je povinen hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. To se týká i při výskytu vší. Zavšivení je považováno za infekční onemocnění. V případě, že dítě vši při příchodu do mateřské školy má příznaky onemocnění nebo vši, má učitelka právo odmítnout přijetí dítěte do kolektivu s ohledem na ochranu zdraví ostatních.

Po vyléčení onemocnění má právo pedagogický zaměstnanec požadovat od zákonného zástupce lékařské potvrzení a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu (v zájmu zdraví ostatních dětí).

Pokud dítě projevuje známky onemocnění při pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení atd.), je zákonný zástupce neprodleně telefonicky informován a vyzván k zajištění další zdravotní péče dítěti.

 

Článek 6

Zápis dětí do mateřké školy

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá každoročně zpravidla v měsíci květnu. Termín zápisu stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O zápisu ředitelka informuje veřejnost vyvěšením letáků na veřejných místech a v budově školy, vyhlášením v místním rozhlase a na webových stránkách školy.

Zřizovatel stanoví spádové obvody pro mateřské školy. Z těchto obvodů budou přednostně přijímány děti s povinnou předškolní docházkou a děti 4 leté, od 01. 09. 2018 děti 3 leté a od 01. 09. 2020 děti 2 leté, které se dostaví k zápisu.

Po obdržení žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy od ředitelky nebo pověřeného zástupce, popřípadě stažení přihlášky na webových stránkách školy, zákonní zástupci žádost vyplní a odevzdají zpět na školu v termínu zápisu. Ředitelka přidělí každému dítěti Registrační číslo a pod tímto Registračním číslem do 30. dnů zveřejní Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy formou seznamu na veřejně přístupném místě ve škole (hlavní vstup do MŠ a na webových stránkách školy). Rozhodnutí o nepřijetí se posílají do vlastních rukou zákonného zástupce poštou. Zákonní zástupci mají možnost se proti tomuto rozhodnutí do 15. dnů od zveřejnění odvolat ke Krajskému úřadu ve Zlíně prostřednictvím ředitelky školy.

Zákonní zástupci jsou povinni odevzdat před nástupem dítěte do mateřské školy taktéž Evidenční list dítěte a uvést do něj pravdivé údaje, včetně aktuálního zdravotního stavu dítěte. Evidenční list obdrží zákonní zástupci po přijetí dítěte do mateřské školy.

Na základě žádosti o přijetí obdrží zákonní zástupci dle správního řádu písemné vyjádření – rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte do mateřské školy. O rozhodnutí o přijetí rozhoduje ředitelka školy, i o zkušební době pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Děti se do MŠ přijímají na základě kritérií zpracovanými ředitelkou školy pro daný školní rok.

Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a od 01.09.2017 i děti 4 leté, které mají nárok na umístění ve spádové MŠ (od 01. 09. 2018 pak i děti 3 leté a od 01.09.2020 děti 2 leté, které se dostaví k zápisu).

 

Článek 7

Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Článek 8

Docházka a zpusob vzdélávání

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně v době od 8:00 do 12:00 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně na formulář umístěný v šatně dětí a ten předá učitelce ve třídě.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání (§ 34a odst. 5, školského zákona) se rozumí:

 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (pouze pro děti s udělením odkladu povinné školní docházky),
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce měsíce května), kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Článek 9

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se dostaví k zápisu do mateřské školy s řádně vyplněnou přihláškou k předškolnímu vzdělávání a může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno (§ 34b školského zákona).

Má-li být dítě individuálně vzděláváno, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce května).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Na základě oznámení o individuálním vzdělávání dítěte budou zákonnému zástupci předány potřebné dokumenty a informace, které jsou důležité pro správný postup při individuálním vzdělávání a získávání kompetencí předškoláka vedoucích k všestrannému rozvoji dítěte.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

S ověřování bude vytvořen zápis ve dvou vyhotoveních: 1x zákonný zástupce dítěte, 1x MŠ a provede se zápis do třídní knihy.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín na daný školní rok bude zákonným zástupcům sdělen při předání oznámení o individuálním vzdělávání dítěte, nebo s nimi dohodnut.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítě nastupuje do mateřské školy a nelze jej opětovně individuálně vzdělávat.

 

Článek 10

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník mateřské školy od okamžiku, kdy jí zákonný zástupce osobně předá dítě, a to až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně vyzvedne. Nestačí dítě doprovodit pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že už dojde samo. V takovém případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

Dítě do mateřské školy smí od zákonného zástupce převzít pouze učitelka mateřské školy.

Dítě lze vydat též zákonným zástupcem pověřené osobě, a to na základě formuláře Zmocnění k odvádění dítěte pověřenou osobou (jehož platnost je každý školní rok aktualizována), který jasně vyplněný odevzdá zákonný zástupce škole při nástupu dítěte do mateřské školy. Rodiče jsou si tímto vědomi, že podle § 9 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají nezletilí způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku.

Ve výjimečném případě, kdy chce zákonný zástupce pověřit vyzvednutím dítěte osobu, která není uvedena ve Zmocnění k odvádění dítěte pověřenou osobou, informuje o tom nejlépe písemně, popř. telefonicky učitelku mateřské školy. V tomto případě je učitelka oprávněna požadovat předložení průkazu totožnosti pověřené osoby.

Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.

Při společných akcích s rodiči odpovídají za bezpečnost svých dětí jejich zákonní zástupci.

Při zajišťování akcí školy (např. výjezdy do přírody, výlety, návštěvy kulturních akcí apod.) rozhodne ředitelka školy o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle § 5 odst. 1 – 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Při zvýšeném počtu dětí při specifických činnostech, např. sportovní činnosti, nebo pobyt dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečném případě jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

Nastane-li úraz, je učitelka povinna ihned zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření (rtg. aj.).

Nastane-li úraz dítěte, musí ředitelka školy nebo pedagogický pracovník okamžitě hlásit úraz zákonnému zástupci dítěte a nadále se postupuje dle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí a mládeže, v platném znění. Úrazy se evidují v Knize úrazů.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

Přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích:

 • děti se přesunují ve skupině, a to nejvýš ve dvojstupech;
 • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na konci;
 • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky, vždy používá reflexní bezpečnostní vesty pro všechny děti, nejméně však pro první a poslední dvojici dětí;
 • vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce; přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny;
 • při přecházení vozovky používá pedagogický doprovod v případě potřeby zastavovací terč.

Pobyt dětí v přírodě:

 • využívají se pouze známá a bezpečná místa;
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné předměty a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.);
 • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

Sportovní činnosti a pohybové aktivity:

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost;
 • učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem dětí.

Pracovní a výtvarné činnosti:

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, vykonávají děti práci s těmito nástroji pouze za dozoru pedagogického pracovníka.

 

Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány zákonným zástupcům na nástěnce v šatně. Doporučujeme zákonným zástupcům nástěnky sledovat.

Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz…). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevycházejí.

V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky do nosu, dávkovací sprej proti rýmě apod. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy.

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření a používání elektronických cigaret (budova i prostory školního hřiště) a to v souvislosti s § 8 a 9 zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V celém objektu mateřské školy, včetně prostor školního hřiště je přísný zákaz vodění psů a jiných zvířat.

Zákonní zástupci dětí ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách a areálu mateřské školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.

 

Článek 11

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s  nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video…), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí si pracovníci mateřské školy všímají vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popř. za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými (a dalšími pracovníky školy) a zákonnými zástupci.

Mateřská škola má ve třídě vytvořena pravidla soužití, která slouží k vzájemné toleranci a jako ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí a ochraně zdraví svého i druhých.

 

Článek 12

Podrobnosti k výkonu práv a povinností détí a jejich zákonných zástupcu

Zákonný zástupce má právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí (vyžádat si předem konzultaci, tak aby časově nenarušovala výchovně vzdělávací činnost),
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí na třídních schůzkách na začátku školního roku (další náměty, podněty či stížnosti v průběhu roku podávat učitelkám),
 • na informace a poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
 • přijít, sledovat i zapojit se do her a činností dětí ve třídě i na zahradě (po předchozí dohodě s učitelkou),
 • na diskrétnost a ochranu osobních dat,
 • na seznámení se školním vzdělávacím programem, sledování prací dětí.

 

Zákonný zástupce má povinnost:

 • přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
 • zajistit pravidelnou docházku dítěte, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání,
 • vždy písemně omlouvat nepřítomnost dítěte, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání,
 • zajistit, aby dítě docházelo do školy vhodně a čistě oblečeno, nenosilo žádné nebezpečné předměty, bylo vždy předáno učitelce školy v určené nebo dohodnuté době,
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či zdraví ostatních dětí a zaměstnanců,
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • oznamovat škole údaje do školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích,
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravování,
 • omlouvat nepřítomnost dítěte (povinné předškolní vzdělávání – vždy písemně),
 • sledovat informace na nástěnkách a seznámit se Školním řádem i osoby, zmocněné k předávání a vyzvedávání jejich dětí.

 

Dítě má právo:

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit),
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku),
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůstat ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí),
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem.

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

Článek 13

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců

Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet s ním šetrně, nepoškozovat úmyslně ostatní majetek školy.

Bez dovolení pedagogických pracovnic neodnášet a nepůjčovat si inventář a vybavení mateřské školy domů.

V prostorách budovy vedeme děti a jejich zákonné zástupce k úspornému využívání energie, vody, materiálů.

V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově školy žádáme zákonné zástupce o čištění obuvi při vstupu do objektu i šaten dětí.

Při vstupu do jednotlivých tříd jsou zákonní zástupci povinni se přezouvat.

Pokud zákonní zástupci zjistí v prostorách školy poškození majetku školy, je nutné tuto skutečnost neprodleně nahlásit pedagogickému pracovníku školy.

Po vyzvednutí dítěte jsou zákonní zástupci povinni zbytečně se nezdržovat v prostorách školy a budovu či školní zahradu opustit.

 

Článek 14

Spolupráce se zákonnými zástupci

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem vyvíjet aktivitu a činnosti ve škole ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

Péče o dítě v mateřské škole navazuje velmi úzce na péči rodiny, přičemž škola respektuje výsostné a přednostní postavení rodiny ve výchově a péči o dítě.

Opravdu uvítáme, když rodiče projeví zájem o dění a činnosti v naší škole a budou se aktivně podílet a účastnit života mateřské školy, vzájemný kontakt chceme podpořit společnými akcemi.

O materiálním způsobu pomoci škole, spolupráci na zlepšení prostředí školy, případně sponzorství, se zákonní zástupci dohodnou na společných schůzkách.

Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávejte u vedoucí učitelky, která je postoupí k dalšímu řešení ředitelce školy nebo příslušným orgánům.

Zákonný zástupce dbá na přiměřené oblečení dítěte dle ročního období.

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat termíny placení stravného a úplaty za vzdělávání.

Ve všech prostorách mateřské školy je zákaz činnosti propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy!

 

Článek 15

Závěrečná ustanovení

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu.

S obsahem Školního řádu budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce v září stávajícího roku. Školní řád bude vyvěšen na nástěnce v šatně, kdykoliv k dalšímu prostudování. Svým podpisem zákonní zástupci potvrdí, že se se Školním řádem seznámili.

S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

Veškeré dodatky, popř. změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.

Školní řád platí do odvolání.

Školní řád byl projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2017.

Školní řád nabývá účinnosti 1.9.2017

 

Mgr.Soňa Čechová
ředitelka školy

 

Renata Konečná
vedoucí učitelka MŠSledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube