Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

  1. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.
  2. Podmínkou k přijetí dítěte do mateřské školy je doklad o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů.
  3. V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů je přednostně přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
  4. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra (§ 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
  5. V případě, že nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem 3, vychází ředitelka mateřské školy z kritérií uvedených v následující tabulce.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením:

 

KRITERIA: POČET BODŮ
1. Věk dítěte 5 let dosažených k 31. 08. 2019 7
4 roky dosažené k 31. 08. 2019 6
3 roky dosažené k 31. 08. 2019 5
2 roky dosažené k 31. 08. 2019 0
2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31. 08. 2019. 2
3. Bydliště dítěte v Uherském Brodě – Újezdci. 6
4. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím školním roce 2019/2020. 2
5. Sourozenec, který se bude vzdělávat v Základní škole Uherský Brod – Újezdec ve školním roce 2019/2020. 2

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole se stanoví pořadí žadatelů dle počtu dosažených bodů.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií je rozhodující datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).

 

 

V Uherském Brodě – Újezdci dne 01. 03.2019

 

Mgr. Soňa Čechová
ředitelka školySledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube